กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 6ทวิ 7  
   
:: พ.ร.บ. เครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) มาตราที่ 1-7

:: พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2477) อนุวัตน์ จาตุรนต์ อาทิตย์ ทิพอาภา เจ้าพระยายมราช ตราไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2478 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)"
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
[รก.2478/-/359/5 พฤษภาคม 2478]
มาตรา 3 ให้ยกเลิก "พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477" เสีย
มาตรา 4 เครื่องแบบตำรวจ หมายถึง เครื่องแต่งกายทั้งหลายที่ได้ กำหนดให้ตำรวจแต่ง
เครื่องแบบตำรวจ ย่อมประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องหมายยศ จำพวก สังกัด และอื่น ๆ กับเครื่องประกอบต่าง ๆ
มาตรา 5 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตำรวจ กับการแต่งเครื่องแบบตำรวจว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขอย่างใดนั้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแต่ง เครื่องแบบตำรวจที่ตำรวจยังคงใช้ในราชการอยู่โดยไม่มีสิทธิจะแต่งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี
ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตำรวจดังเช่นกล่าวมาในวรรคก่อนภายในเขต ซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี หรือในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดี หรือ เพื่อกระทำความผิดในทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี
[ มาตรา 6 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พุทธ. 2483]
มาตรา 6ทวิ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ ตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคล้ายเครื่องแบบตำรวจที่ตำรวจยังคงใช้ในราชการอยู่ อันอาจนำความดูหมิ่นเกลียดชัง หรือความเสื่อมเสียมาสู่ราชการ ตำรวจก็ดี อันอาจทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และถ้าการกระทำเช่นว่านี้ ได้กระทำ ภายในเขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี หรือในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉิน ก็ดี หรือเพื่อกระทำความผิดในทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
[ มาตรา 6ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พุทธ. 2483]
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ รัฐมนตรี

พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477
[ถูกยกเลิกไปทั้งหมดโดยพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2477]

พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483
[รก.2483/-/905/24 ธันวาคม 2483]


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update