กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-6 7-13 14-19 20-24 25-30 31-42 43-45 46 47-75 76-78  
 
:: พระราชบัญญัติ  อาหาร พ.ศ. 2522


:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการอาหาร มาตรา 7-13
:: หมวด2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต มาตรา 14-19
:: หมวด3 หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร มาตรา 20-24
:: หมวด4 การควบคุมอาหาร มาตรา 25-30
:: หมวด5 การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร มาตรา 31-42
:: หมวด6 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 43-45
:: หมวด7 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 46
:: หมวด8 บทกำหนดโทษ มาตรา 47-75
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 76-78

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update