กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
   
:: พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2544 มาตราที่ 1-9

:: พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2544 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นปีที่ 56 ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2544"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการอัยการ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ข้าราชการอัยการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) อัยการสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 8
(2) รองอัยการสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 7
(3) อัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา อัยการพิเศษฝ่ายคดี อัยการพิเศษฝ่ายวิชาการ อัยการพิเศษฝ่าย และอัยการพิเศษ ประจำเขต ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 6
(4) อัยการพิเศษประจำกรม ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 5 - 6
(5) อัยการจัดหวัด อัยการประจำกรม ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 4
(6) อัยการประจำกรม รองอัยการจังหวัด ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 3 โดยให้เริ่มรับเงินเดือนและเงิน ประจำตำแหน่งในขั้นต่ำของชั้น 3
(7) อัยการประจำกอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 2 โดยให้เริ่มนับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งในขั้นต่ำของชั้น 2
(8) อัยการผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือนในชั้น 1 โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่ำของตำแหน่งอัยการผู้ช่วย
ให้ข้าราชการอัยการได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
ข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เมื่อเทียบกับตำแหน่งใดก็ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำ แหน่งตามตำแหน่งนั้น
มาตรา 5 ให้ข้าราชการอัยการที่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามที่ระบุไว้ ในบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของ ก.อ. ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) อัยการพิเศษประจำกรม เมื่ออยู่ในชั้น 5 มาครบเจ็ดปี ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเป็นชั้น 6
(2) อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดประจำกรม เมื่ออยู่ในชั้น 4 มาครบสามปี ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่งเป็นชั้นสูงสุดของชั้น 4
(3) อัยการประจำกรม รองอัยการจังหวัด เมื่ออยู่ในชั้น 3 มาครบห้าปี ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงิน ประจำตำแหน่งเป็นชั้นสูงสุดของชั้น 3
ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการในชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 สูงขึ้นหนึ่งขั้นทุกปี โดยความเห็นชอบของ ก.อ. เว้นแต่ เป็นกรณีที่ข้าราชการอัยการผู้ใดได้รับเงินเดือนในขั้นสูงสุดของชั้นที่ตนดำรงอยู่ ทั้งนี้ โดยไม่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
มาตรา 6 ในวาระเริ่มแรก การปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งใดในชั้นใด ขั้นเงินเดือนใด เพื่อรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการชั้นใดและขั้นเงิน เดือนใดสำหรับตำแหน่งนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.อ. กำหนด และเมื่อปรับเข้าขั้นเงินเดือนและชั้นแล้ว ให้ข้าราชการอัยการได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัตินี้ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 7 การปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการซึ่ง ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสให้เข้าชั้นและขั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.อ. กำหนด แต่จะกำหนด ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งต่ำกว่าที่รับอยู่เดิมไม่ได้ และเมื่อปรับเข้าขั้นเงินเดือนและชั้นแล้ว ให้อัยการอาวุโสได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการท้าย พระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาบุคคลซึ่งเคยรับราชการและออกจากราชการไปก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเข้ารับราชการ ให้ปรับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการให้เข้าอัตรา หรือชั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการที่ใช้บังคับ อยู่ในวันที่กลับเข้ารับราชการ
ในกรณีที่ผู้เข้ารับราชการเป็นผู้ซึ่งออกจากราชการก่อนมีการปรับอัตราเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่าย อัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ให้ปรับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินั้นๆ เสียก่อน แล้วจึงปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ปรับเงินเดือนของผู้ที่กลับเข้ารับราชการ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้เข้าอัตราหรือชั้น ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ อัยการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่กลับเข้ารับราชการไม่ได้ ให้ ก.อ. เป็นผู้พิจารณาว่าผู้นั้นสมควรได้รับการบรรจุในอัตราหรือชั้นใด
มาตรา 9 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ

ชั้นเงินเดือน ตำแหน่ง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
  8
7
6

5
4


3

2


1
  อัยการสูงสุด
รองอัยการสูงสุด
อัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา
อัยการพิเศษฝ่ายคดี
อัยการพิเศษฝ่ายวิชาการ
อัยการพิเศษฝ่าย
อัยการพิเศษประจำเขต
อัยการพิเศษประจำกรม
อัยการพิเศษประจำกรม

อัยการจังหวัด
อัยการจังหวัดประจำกรม

อัยการประจำกรม
อัยการประจำกอง


อัยการผู้ช่วย
  62,000
61,000
60,000

59,090
58,140
57,190

56,240
44,910
40,790
34,610
30,810
27,180
25,370
23,570
21,800
16,020
14,850
  42,500
42,000
41,500

41,000
40,000
30,000

29,000
23,300
7,900

*หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้าราชการอัยการเป็นผู้มีคุณสมบัติของ ผู้ดำรงตำแหน่ง ความรู้และความสามารถเหมือนกันกับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม และมีภารกิจอำนาจหน้าที่อำนวยความยุติธรรมและรักษาประโยชน์ของรัฐในกระบวนยุติธรรมเช่นเดียวกัน แต่เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมได้รับการปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สมควรที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายว่าเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update