กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-15 16-23 24-50ตรี 50ทวิ 51-52  
 
:: พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน มาตรา 6-15
:: หมวด2 สำนักงานจัดรูปที่ดิน มาตรา 16-23
:: หมวด3 การดำเนินการจัดรูปที่ดิน มาตรา 24-50ตรี
:: หมวด3 ทวิกองทุนจัดรูปที่ดิน มาตรา 50ทวิ
:: หมวด4 บทกำหนดโทษ มาตรา 51-52

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update