กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-3 4-5 6-10ทวิ 11-17 18-20 21-22 23 24 25 26-30 31-43เบญจ 44-49 50-53 54-64 65-66 67-70 71-74 75-76 77 78 79-84 85-92 93-102 103-110 111-115 116-118 119 120-134 135-146 147-163  
 
:: พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522

:: บทนำ มาตรา 1-3
:: บทนิยาม มาตรา 4- 5
:: ลักษณะ1 การใช้รถ
:: หมวด1 ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง มาตรา 6-10ทวิ
:: หมวด2 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ มาตรา 11-17
:: หมวด3 การบรรทุก มาตรา 18-20
:: ลักษณะ2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
:: สัญญาณจราจร มาตรา 21-22
:: ช่องเดินรถหลายช่อง มาตรา 23
:: สัญญาณมือ มาตรา 24
:: สัญญาณนกหวีด มาตรา 25
:: เครื่องหมายจราจร มาตรา 26-30
:: ลักษณะ3 การใช้ทางเดินรถ
:: หมวด1 การขับรถ มาตรา 31-43เบญจ
:: หมวด2 การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า มาตรา 44-49
:: หมวด3 การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ มาตรา 50-53
:: หมวด4 การหยุดรถและจอดรถ มาตรา 54-64
:: ลักษณะ4 การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง มาตรา 65-66
:: ลักษณะ5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความเร็วของรถ มาตรา 67-70
:: ลักษณะ6 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน มาตรา 71-74
:: ลักษณะ7 รถฉุกเฉิน มาตรา 75-76
:: ลักษณะ8 การลากรถหรือการจูงรถ มาตรา 77
:: ลักษณะ9 อุบัติเหตุ มาตรา 78
:: ลักษณะ10 รถจักรยาน มาตรา 79-84
:: ลักษณะ11 รถบรรทุกคนโดยสาร มาตรา 85-92
:: ลักษณะ12 รถแท็กซี่ มาตรา 93-102
:: ลักษณะ13 คนเดินเท้า มาตรา 103-110
:: ลักษณะ14 สัตว์และสิ่งของในทาง มาตรา 111-115
:: ลักษณะ15 รถม้า เกวียนและเลื่อน มาตรา 116-118
:: ลักษณะ16 เขตปลอดภัย มาตรา 119
:: ลักษณะ17 เบ็ดเตล็ด มาตรา 120-134
:: ลักษณะ18 อำนาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 135-146
:: ลักษณะ19 บทกำหนดโทษ มาตรา 147-163


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update