กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 6 7 8
   
:: พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตราที่ 6-8

:: ลักษณะ 1 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา 6   ให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขึ้น  เพื่อจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้ราชการ ส่วนท้องถิ่นหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุน ในอัตราซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกิน ร้อยละสาม และตั้งประเภทเงินนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
งบประมาณรายได้ประจำปีซึ่งพึงคำนวณหักสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น มิให้นำงบประมาณรายได้ประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย
เงินที่หักสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวให้นำส่งกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 7   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ประกอบด้วยปลัด กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดี กรมตำรวจ อธิบดีกรมโยธาเทศบาลและผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็น กรรมการ มีอำนาจควบคุมและดำเนินการรับจ่ายเงินกองทุนรวมตลอดจน หาดอกผลจากกองทุนนี้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและให้ มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา 8   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้รวมถึง ประเภทเงินดังกล่าวต่อไปนี้ด้วย
(1) เงินดอกผลที่เกิดจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่นตามกฎหมายนี้ และ
(2) เงินที่มีผู้อุทิศสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update