กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-18 19-30ทวิ 31-34 35-35ทวิ 36-47 48-50 51 52-55 56-58  
 
:: พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: ลักษณะ1 บำเหน็จบำนาญปกติ
:: หมวด1 สิทธิในบำเหน็จบำนาญปกติ มาตรา 6-18
:: หมวด2 เวลาราชการและการนับเวลาราชการสำหรับ คำนวณบำเหน็จบำนาญ มาตรา 19-30ทวิ
:: หมวด3 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ มาตรา 31-34
:: หมวด4 ผู้รับบำนาญกลับเข้ารับราชการใหม่ [ยกเลิกแล้ว] มาตรา 35-35ทวิ
:: ลักษณะ2 บำเหน็จบำนาญพิเศษ มาตรา 36-47
:: ลักษณะ3 บำเหน็จตกทอด มาตรา 48-50
:: ลักษณะ4 การพิจารณาสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ มาตรา 51
:: ลักษณะ5 การเสียสิทธิรับบำนาญ มาตรา 52-55
:: ลักษณะ6 บทเฉพาะกาล มาตรา 56-58
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update