กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-10 11-20 21-33 34-38 39-40 41-43 44
   
:: พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ. ศ. 2540

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
:: ส่วนที่1 การจัดตั้งและเงินทุน มาตรา 5-10
:: ส่วนที่2 คณะกรรมการองค์การและการดำเนินงาน มาตรา 11-20
:: หมวด2 การแก้ไขฟื้นฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ มาตรา 21-33
:: หมวด3 การสอบและตรวจบัญชี มาตรา 34-38
:: หมวด4 บทกำหนดโทษ มาตรา 39-40
:: หมวด5 การยุบเลิกองค์การ มาตรา 41-43
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 44


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update