กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1 2 3 4
   
:: พ.ร.ก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตราที่ 1-4

:: พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540"
มาตรา 2 พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
[รก.2540/60ก/14/24 ตุลาคม 2540]
มาตรา 3 ในพระราชกำหนดนี้
"บรรษัท" หมายความว่า บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
"สถาบันการเงิน" หมายความว่า
(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
(2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
"องค์การ" หมายความว่า องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
"อบส." หมายความว่าองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540
"เงินกองทุน" หมายความว่า ทุนประเดิมของบรรษัทตาม มาตรา 9 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนตาม มาตรา 10 เงินสำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแล้ว ทั้งนี้ เมื่อหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออก แล้ว
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
"ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกำหนดนี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update