กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   
:: พระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

:: หลักทั่วไป
:: ชื่อพระราชกำหนด มาตรา 1
:: วันใช้บังคับ มาตรา 2
:: บทนิยาม มาตรา 3
:: อำนาจหน้าที่รัฐมนตรี มาตรา 4
:: คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย มาตรา 5
:: ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา 6
:: วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา 7
:: การประชุมของคณะกรรมการ มาตรา 8
:: อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ มาตรา 9
:: คณะอนุกรรมการ มาตรา 10
:: สถานพยาบาลบำบัดผู้ติดสารระเหย มาตรา 11
:: ผู้ผลิตสารระเหย มาตรา 12
:: ผู้นำเข้าสารระเหย มาตรา 13
:: วิธีการขายสารระเหย มาตรา 14
:: ห้ามขายสารระเหยแก่ผู้ไม่เกิน 17 ปี มาตรา 15
:: ห้ามขาย จัดหา หรือให้แก่ผู้ติด มาตรา 16
:: ห้ามใช้บำบัด มาตรา 17
:: ห้ามจูงใจหรือชักนำให้ใช้ มาตรา 18
:: อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 19
:: บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 20
:: เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21
:: บทกำหนดโทษ
:: ผู้ผลิต นำเข้า หรือขาย มาตรา 22
:: ฝ่าฝืน มาตรา 15 มาตรา 23
:: ฝ่าฝืน มาตรา 16-18 มาตรา 24
:: ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 19 มาตรา 25
:: วิธีพิจารณาคดี
:: วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน มาตรา 26
:: หลบหนีสถานบำบัด มาตรา 11 มาตรา 27
:: วิธีการรอการกำหนดโทษ มาตรา 28
:: หลบหนีสถานบำบัด มาตรา 28 มาตรา 29
:: วิธีการเพิ่มโทษ มาตรา 30
:: เบ็ดเตล็ด
:: รัฐมนตรีผู้รักษาการ มาตรา 31


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update