กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
   
:: พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ.2541 มาตราที่ 1-8

:: พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจพ.ศ. 2541 ภูมิพล อดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วัน ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2541เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้เรียกว่า "พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ เพื่อฟื้นฟ ูเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541"
มาตรา 2 พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
[รก.2541/23ก/1]
มาตรา 3 ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณา จักรไทยเพื่อ ใช้จ่ายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อการลงทุนเสริมสร้างความแข็งแกร่งหรือเสริมสภาพคล่องในภาคเศรษฐกิจที่จำเป็นจาก
(1) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(2) รัฐบาลต่างประเทศ
(3) สถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ
(4) แหล่งเงินกู้ของเอกชนในต่างประเทศ
การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้ภายในกำหนด เวลาไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และมีมูลค่า รวมกันไม่เกินสอง แสนล้านบาท โดยจะเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่งหรือหลายสกุลก็ได้การคำนวณเงินตราต่างประเทศสกุลใดเป็นเงินบาท ให้ใช้วิธีเทียบค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ทำสัญญากู้
มาตรา 4 ในการกู้เงินตามพระราชกำหนดนี้ นอกจากจะกู้โดยทำเป็นสัญญากู้แล้วให้กระทรวง การคลังมีอำนาจกู้ โดยการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นเป็นคราว ๆ ก็ได้เงินที่ได้จากการกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงทบวง กรมอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังนำไป ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้หรือให้กระทรวงการคลังนำไปให้กู้ แก่สถาบัน การเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อให้กู้ยืมต่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในภาคเศรษฐกิจโดยไม่ต้องนำส่งเป็น รายได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
มาตรา 5 อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายการจัดการและวิธีการที่เกี่ยวกับการกู้เงินแต ่ละคราว และระยะเวลาชำระต้นเงินคืน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
มาตรา 6 การกู้เงินแต่ละคราวต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทำสัญญากู้ หรือวันออก พันธบัตรหรือตราสารอื่นโดยระบุสกุลเงินกู้ จำนวนเงินกู้ การเทียบค่าเป็นเงินบาท อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระยะเวลาชำระต้นเงินคืนและวัตถุประสงค์ของการ ใช้จ่ายเงินกู้
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายมี อำนาจดำเนิน การกู้เงินให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้
มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราช กำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐ กิจตกต่ำอย่าง รุนแรงเนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน โดยต่อเนื่องซึ่งเป็นผลให้รัฐต้องดำเนินมาตรการหลายประการ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ดังกล่าว เช่น การรับพันธกรณีภายใต้แผนการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศการช่วยเหลือ ทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ พัฒนาระบบสถาบันการเงิน การระงับการดำเนินกิจการของสถาบันการเงินบางแห่งและการตรากฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบสถาบัน การเงินกับกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
เพื่อแก้ปัญหาสถาบันการเงินเหล่านั้น แต่การดำเนินการที่ผ่านมายังไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ ประเทศ และการเสริม สภาพคล่องในภาคเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยรีบด่วนโดยการกำหนดมาตรการ เพื่อให้มีการนำเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมทั้งปรับโครงสร้างของระบบการเงินให้เข้าสู่ภาวะ ปกติโดยเร็วเพื่อให้มีการหมุนเวียนทางการเงินขึ้นในระบบ เศรษฐกิจ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะมีผลต่อการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท และการลดระดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งมีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ ประเทศในภาพรวม และการปฏิรูประบบการเงินและสถาบันการเงินในประเทศให้มีความแข็งแกร่งและมีมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับของ นานาประเทศ
ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวจึงจำเป็นต้อง ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อ นำมาใช้ใน การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงซึ่งจะเป็นการระดมเงินทุนให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินใน ระยะนี้โดยเร็วอันเป็น ส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจ หลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update