กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
:: พ.ร.ก.เหรียญชัยสมรภูมิพุทธศักราช 2484 มาตราที่ 1-9

:: พระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2484
มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้ให้เรียกว่า "พระราชกำหนด เหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2484"
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชกำหนดนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
[รก.2484/-/163/4 กุมภาพันธ์ 2484]
มาตรา 3 ให้มีเหรียญเพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่กระทำการรบขึ้นอีกชนิดหนึ่ง มีนามว่า "เหรียญชัยสมรภูมิ" อักษรย่อ ช.ส.
มาตรา 4 เหรียญชัยสมรภูมินี้ มีลักษณะเป็นเหรียญเมล็ดกลม รมดำ ด้านหน้ามีพระบรมรูปสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชกำลังทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู มีอักษรจารึกว่า "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กู้ชาติ" ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า "เรารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย" ตัวเหรียญห้อยกับแพรแถบสีแดง กว้าง 3.5 เซ็นติเมตร มีริ้วสี ขาวใกล้ขอบทั้งสองข้าง ข้างบนมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า "ชัยสมรภูมิ"
มาตรา 5 เหรียญชัยสมรภูมินี้ จะพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ และผู้กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ บรรดาที่ได้รับคำสั่งจากหน่วยทหารหรือตำรวจให้ไปกระทำการรบและได้เคลื่อนที่ไปแล้ว ถ้าผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิได้กระทำการจนได้รับความชมเชยจากทางราชการหรือกระทำ ความชอบที่ บาดเจ็บ จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปขีดประกอบด้วยเปลวระเบิด สำหรับติดที่แพรแถบทุกครั้ง ถ้าผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิได้ประกอบวีรกรรม แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทาน เหรียญกล้าหาญ จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวสำหรับติดที่แพร แถบทุกครั้ง
[แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539]
มาตรา 6 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญนี้ ในเวลาแต่งเครื่องแบบให้ประดับด้วยเสมอ ในเวลาที่มิได้แต่ง เครื่องแบบ ให้ประดับได้เฉพาะในกรณีที่กำหนด
มาตรา 7 ถ้าผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิวายชนม์เสียก่อนได้รับพระราชทาน จะได้พระ ราชทานแก่ทายาทคนใดคนหนึ่งของผู้นั้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ทายาทหามีสิทธิที่ จะประดับไม่
มาตรา 8 เหรียญชัยสมรภูมินี้พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับเมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก ถ้าผู้ได้รับพระราชทานก็ดี ทายาทโดยธรรมก็ดี กระทำความผิดร้ายแรงหรือ ประพฤติตนไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้ ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ภายในกำหนด 1 เดือน ต้องใช้ราคา เหรียญนั้น
มาตรา 9 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้ และให้มีอำนาจวางระเบียบการ เกี่ยวกับการประดับเหรียญและกรณีที่จะให้ประดับเหรียญ ระเบียบการนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2514 โดยที่คณะปฏิวัติเห็นว่า ทหาร ตำรวจ และผู้กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจซึ่งได้ประกอบวีรกรรมแม้ ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ แต่ควรที่จะได้รับเ ครื่องหมายเป็นเครื่องเชิดชูวีรกรรมนั้น
จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเหรียญชัยสมรภูมิเพื่อให้มีบทบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายสำหรับผู้ประกอบ วีรกรรม หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
[รก.2514/147/3/28 ธันวาคม 2514]
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
มาตรา 5 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใด อ้างถึงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2514 หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว ให้ถือว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้ในบท มาตราที่ มีนัยเช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2514 ว่าด้วยเหรียญชัยสมรภูมิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2484 ได้ออกใช้บังคับในระหว่างที่มีการปกครองโดยคณะปฏิวัติและใช้ชื่อว่าประกาศของคณะปฏิวัติ
สมควรปรับปรุงรูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวให้เป็นพระราชบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระ ราชบัญญัตินี้
[รก.2539/44ก/1/3 ตุลาคม 2539]


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update