แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
 
     
 
รวม ข้อกำหนด [จัดเรียงตามตัวอักษร]

ก.อ. จัดสรรที่ดิน มหาวิทยาลัย
การเลือกตั้ง
ตำรวจแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ
คุณสมบัติ        

  ข้อกำหนด ก.อ.
  กำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม ม.33 (1) (ค) แห่งพรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ฉ.2 [อ่าน]
กำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม ม.33 (1) (ค) แห่งพรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ฉ.3 [อ่าน]
top
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
  จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2546 [อ่าน]
จ.น่าน พ.ศ.2546 [อ่าน]
จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
จ.ปัตตานี พ.ศ.2546 [อ่าน]
จ.เพชรบุรี พ.ศ.2546 [อ่าน]
จ.ราชบุรี พ.ศ.2546 [อ่าน]
จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.2546 [อ่าน]
จ.สมุทรสาคร พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  เกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2547 [อ่าน]
top
  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ว่าด้วยการกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ฉ.2 พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ฉ.3 พ.ศ.2548 [อ่าน]
ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร ฉ.2 พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การเอกชน ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2548 [อ่าน]
top
  ข้อกำหนดมหาวิทยาลัย
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ.2547 [อ่าน]
ม.แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2546 [อ่าน]
ม.วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่น ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
  ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ฉ.3 [อ่าน]
top
 
     


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update