กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนด ก.อ.
:: เรื่อง กำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่น และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม มาตรา 33 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-2

ตามที่ ก.อ. ได้มีข้อกำหนด ก.อ. เรื่องกำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ตาม มาตรา 33 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 ไว้แล้ว นั้น
ปรากฏว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพอย่างอื่นทางกฎหมายซึ่งอาจเทียบได้กับวิชาชีพตามข้อกำหนด ก.อ. ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก จึงสมควรที่จะกำหนดวิชาชีพทางกฎหมายเหล่านั้นเป็นวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นตามนัย มาตรา 33 (1) (ค) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 เพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 31 (1) (ค) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ประกอบกับ ข้อ 2 (11) ของ ข้อกำหนด ก.อ. เรื่องกำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม มาตรา 33 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ก.อ. จึงกำหนดเพิ่มเติมวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายที่ได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในลักษณะทำนองเดียวกันหรือเทียงได้กับวิชาชีพตาม ข้อ 2 (1) - (10) ของ ข้อกำหนด ก.อ. ว่าด้วยการกำหนดวิชาชีพกฎหมายอย่างอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ตาม มาตรา 33 (1) (ค) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการรัฐสภา ตำแหน่งนิติกร ซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองว่าได้ปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร
ข้อ 2 เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการรัฐสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวน ซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองว่าได้ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่สอบสวน
ข้อ 3 เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ (วุฒิทางกฎหมาย) ซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองว่าได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ (วุฒิทางกฎหมาย)


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) คนึง ฦาไชย ประธาน ก.อ.

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update