กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 และ มาตรา 5 และ มาตรา 96 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกข้อกำหนด ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในกรณีมีการร้องเรียนหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทำดังกล่าวแล้วไม่ดำเนินการเพื่อระงับการกระทำนั้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะช่วยดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้
ข้อ 3 คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตาม ข้อ 2 ให้แต่งตั้งเมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น โดยประกอบด้วยประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและอนุกรรมการอีกสองคน
กรณีที่มีความจำเป็นอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งจากพนักงานฝ่ายปกครอง พนักงานฝ่ายตำรวจ และผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชี รัฐศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีถิ่นที่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ สำหรับพนักงานฝ่ายปกครองในกรุงเทพมหานครให้แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานปกครอง สังกัดกรุงเทพมหานคร
ข้อ 4 เมื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตาม ข้อ 3 แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่งเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตาม ข้อ 2 ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
ข้อ 5 การสืบสวนสอบสวนให้นำความในส่วนที่ 3 การสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนของหมวด 3 การสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและปัญหา หรือข้อโต้แย้งตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนนี้
ข้อ 6 เมื่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำรายงานการสืบสวนสอบสวนโดยสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นตามแบบท้ายระเบียบนี้ เสนอผ่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาโดยพลัน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเสนอความเห็นพร้อมสำนวนการสอบสวน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันได้รับสำนวน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเสียงข้างน้อยมีสิทธิเสนอความเห็นประกอบ กรณีไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ให้แยกทำความเห็นได้
ข้อ 7 ให้ประธานอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเดือนละห้าพันบาท และอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละสี่พันบาทต่อคนๆ ละไม่เกินสองเดือน
กรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมากกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขออนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update