กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: ส่วนที่1 ครุยประจำตำแหน่ง ข้อ 6-9
:: ส่วนที่2 ครุยวิทยฐานะ ข้อ 10
:: ส่วนที่3 เข็มวิทยฐานะ ข้อ 11
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
:: ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-11


เพื่ออนุวัติตามบทบัญญัติ มาตรา 17 และ มาตรา 55 แห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจึงได้ออก ข้อกำหนด ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2546 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ในข้อกำหนดนี้
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
"สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
"นายกสภามหาวิทยาลัย" หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
"กรรมการสภามหาวิทยาลัย" หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
"ผู้บริหาร" หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
"คณาจารย์" หมายถึง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข้อ 3[1] ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อกำหนดนี้
ข้อ 5 ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้และแบบแนบท้ายข้อกำหนดนี้ โดยให้จัดทำไว้เป็นตัวอย่าง
top

:: ส่วนที่ 1 ครุยประจำตำแหน่ง
ข้อ 6 ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร เป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าทึบสีแดงทิ้งตัว ลักษณะคล้ายผ้าต่วน ยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบสำรดสีดำประดับด้วยลายตุงสีทองตามแบบแนบท้ายข้อกำหนดกว้าง 10 เซนติเมตร โดยมีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบ ตลอดด้านหน้าทั้งสองข้างและมีแถบในสีทองเพิ่มอีก 1 แถบ กว้าง 1 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถบนอกและแถบในสีทองกว้าง 2 เซนติเมตร ชายเสื้อเป็นผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร และมีแถบสีทองสองข้างกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร รอบตลอดชายเสื้อ แขนยาวระดับข้อมือ ปลายแขนปล่อยกว้างบริเวณต้นแขนและปลายแขนเป็นผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีแถบสีทองสองข้างกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร และมีแถบผ้าสีทองกว้าง 3 เซนติเมตรตรงกลาง มีเข็มตรามหาวิทยาลัยเป็นดุนสีทองลงยาสีแดงที่อักษร "ส" ประดับที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้าง ระดับอก
ข้อ 7 ครุยประจำตำแหน่งอธิการบดี มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยคณาจารย์และผู้บริหาร ต้นแขนเป็นผ้าสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร จำนวน 4 ขีด เว้นระยะห่างเท่าๆ กัน และบริเวณปลายแขนเป็นผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีแถบ สีทองกว้าง 1 เซนติเมตร จำนวน 4 ขีด เว้นระยะห่างเท่าๆ กัน มีเข็มตรามหาวิทยาลัยเป็นดุนสีทองลงยาสีแดงที่อักษร "ส" ประดับที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้างระดับอก สังวาลคล้องคอลักษณะเป็นตรามหาวิทยาลัยสีทองอยู่ในกรอบวงกลมร้อยเรียงเป็นเส้น และห้อยเหรียญตรามหาวิทยาลัยเป็นดุนสีทองลงยาสีแดงที่อักษร "ส" ความสูง 6 เซนติเมตร และมีแพรแถบสีแดงประดับบนบ่าทั้งสองข้าง
ข้อ 8 ครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจำตำแหน่งอธิการบดี มีสังวาลคล้องคอ ลักษณะเป็นตรามหาวิทยาลัยสีทองอยู่ในกรอบวงกลมร้อยเรียงเป็นเส้น และห้อยเหรียญตรามหาวิทยาลัยมีลักษณะดุนสีทองลงยาสีแดงที่อักษร "ส" ความสูง 6 เซนติเมตร มีแพรแถบสีทองประดับบนบ่าทั้งสองข้าง
ข้อ 9 ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจำตำแหน่งอธิการบดี แต่ไม่มีสังวาลคล้องคอและไม่มีแพรแถบสีแดงประดับบนบ่าทั้งสองข้าง
top

:: ส่วนที่ 2 ครุยวิทยฐานะ
ข้อ 10 ครุยวิทยฐานะมี 3 ชั้นคือ
(1) ครุยบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าทึบสีแดงยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบสำรดสีดำประดับด้วยลายตุงสีทองกว้าง 10 เซนติเมตร โดยมีขอบสีทองกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง ชายเสื้อเป็นแถบผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีขอบสีทองสองข้างกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร รอบตลอดชายเสื้อ แขนยาวระดับข้อมือ ปลายแขนปล่อยกว้างแถบต้นแขนทำด้วยผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีขอบสีทองสองข้างกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร มีแถบผ้าเป็นสีประจำสำนักวิชา กว้าง 1 เซนติเมตร 1 ขีด อยู่ตรงกลางปลายแขนทำด้วยผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีขอบสีทองสองข้างกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร และมีแถบสีทองตรงกลาง กว้าง 3 เซนติเมตร ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงินความสูง 6 เซนติเมตร ที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้างระดับอก
(2) ครุยมหาบัณฑิต มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยบัณฑิตแต่มีแถบสีประจำสำนักวิชา กว้าง 1 เซนติเมตร 2 ขีด บริเวณแถบต้นแขนทั้งสองข้าง
(3) ครุยดุษฎีบัณฑิต มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยบัณฑิตแต่มีแถบสีประจำสำนักวิชา กว้าง 1 เซนติเมตร 3 ขีด บริเวณแถบต้นแขนทั้งสองข้าง

:: ส่วนที่ 3 เข็มวิทยฐานะ
ข้อ 11 เข็มวิทยฐานะทำด้วยโลหะสีทองมีลักษณะเป็นตราดุน ขนาดความสูง 6 เซนติเมตร มีลักษณะเช่นเดียวกับตราประจำมหาวิทยาลัยใช้ประดับในโอกาสงานพิธีการต่างๆ ที่อกเสื้อด้านขวา


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update