กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
:: ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อนุสนธิข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2541 และ ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อสำนักวิชาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน มีความเป็นสากล และเพื่อประโยชน์ในการบริหารและการจัดการศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 16 (2) (4) แห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2546 จึงออกข้อกำหนด ดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้ ให้เรียกว่า "ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ให้ใช้ข้อกำหนดนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความเดิม ข้อ 4.4 ของ ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2541 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4.4 สำนักวิชาการจัดการ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update