กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในบัญชีอัตราเงินค่าธรรมเนียมการสมัครประเภทผู้บริหารท้องถิ่นท้าย ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546


 ลำดับ  ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น  ค่าสมัคร (บาท)
6
7
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  30,000
  2,000
:: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอแหลมงอบ กิ่งอำเภอเกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะกูด อำเภอแหลมงอบ อำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมา ขณะนี้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิกแล้วตาม มาตรา 13 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติว่าถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก แต่โดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกล่าวและเกาะทุกเกาะในจังหวัดตราด เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสถาปัตยกรรมและการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update