กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547


:: บทนิยาม ข้อ 1-2
:: หมวด1 การกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ข้อ 3
:: หมวด2 วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง
:: ส่วนที่1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหีบบัตรเลือกตั้งการตรวจสอบสอบหีบบัตรเลือกตั้งฯ ข้อ 4-6
:: ส่วนที่2 วิธีการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเพื่อรอการนับคะแนน ข้อ 7
:: ส่วนที่3 วิธีการรวมและนับบัตรเลือกตั้ง ข้อ 8
:: ส่วนที่4 วิธีการจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนน ข้อ 9-15
:: ส่วนที่5 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง และการคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ข้อ 16-24
:: ส่วนที่6 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้แทนผู้สมัครร่วมสังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม ข้อ 25-26
:: ส่วนที่7 วิธีการตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการลงคะแนนเลือกตั้ง ในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 27
:: ส่วนที่8 การส่งผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 28
:: ส่วนที่9 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ข้อ 29
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 30
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-30


:: บทนิยาม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10 และ มาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และ มาตรา 87 และ มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
top

:: หมวด 1 การกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 3 การกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดตาม มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
กรณีการรวมนับคะแนนผู้บริหารท้องถิ่นในเขตท้องที่ เขตอำเภอ หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ถ้าเขตดังกล่าวมีจำนวนราษฎรตามประกาศของผู้อำนวยการทะเบียนกลางเกินกว่าหนึ่งแสนคน หรือมีความจำเป็นตามลักษณะพื้นที่ เช่น พื้นที่มีอาณาเขตกว้างขวางมาก หรือหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งระยะทางห่างไกล หรือการติดต่อสื่อสารหรือการคมนาคมไม่สะดวก ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง
top

:: หมวด 2 วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง
:: ส่วนที่ 1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหีบบัตรเลือกตั้งการตรวจสอบสอบหีบบัตรเลือกตั้ง การเปิดหีบบัตรเลือกตั้งและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง ให้ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป และที่ได้รับคืนจากหน่วยเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้มีการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งนั้นในกรณีที่จำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน
ข้อ 4 ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร มีหน้าที่ในการรับตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ต่อหน้าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่นำหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาส่ง ณ สถานที่นับคะแนน ดังนี้
(1) รับและตรวจสอบว่าหีบบัตรเลือกตั้งและจำนวนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งถูกต้องตรงกับรายงานการส่งหีบบัตรหรือไม่ และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำมาถึงสถานที่นับคะแนนล่วงเลยเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดหรือไม่
(2) ตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือว่าถูกต้องตรงกันกับรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งหรือไม่
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของหีบบัตรเลือกตั้ง ดังนี้
(ก) การปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจประจำครั่ง ทับรูกุญแจ หรือวัสดุอื่นแทนกุญแจ
(ข) การปิดป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 36) และการลงลายมือชื่อของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนบนหีบบัตรเลือกตั้ง และการปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสครบถ้วน
(ค) การมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกแล้วผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง และประจำครั่งทับปมเชือกหรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้
(4) ตรวจสอบการจดแจ้งเหตุผลไว้ในรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ส.ถ. 16) หรือ (ผ.ถ. 16) แล้วแต่กรณี กรณีที่มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ใดไม่อาจร่วมเดินทางมาส่งหีบบัตรเลือกตั้งได้
หากการตรวจสอบ และการตรวจนับในข้อใดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งให้คณะกรรมการนับคะแนนทราบเพื่อร่วมตรวจสอบและตรวจนับจนกว่าจะถูกต้อง แล้วส่งหีบบัตรเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ถ้าหากยังไม่ถูกต้องในหน่วยเลือกตั้งใดอีกก็ให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้พิจารณาว่าสมควรที่จะให้นับบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือไม่
ข้อ 5 เมื่อดำเนินการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารตาม ข้อ 4 แล้ว ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่เปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง เพื่อตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วว่าถูกต้องตรงกับรายงานการส่งหีบบัตรและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ส.ถ. 16) หรือ (ผ.ถ. 16) แล้วแต่กรณี หรือไม่ หากตรวจนับถูกต้อง ให้บรรจุบัตรเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งหรือแต่ละประเภทที่ตรวจนับแล้วนั้นลงในถุงวัสดุใส ถุงละ 500 บัตร เศษที่เหลือไม่ครบ 500 บัตร ให้นำไปรวมกับบัตรของหน่วยเลือกตั้งอื่น เพื่อให้ครบ 500 บัตร แล้วจึงบรรจุลงถุงวัสดุใส เว้นแต่กรณีที่มีการนับรวมกันครั้งสุดท้าย หากมีจำนวนไม่ถึง 500 บัตร ก็ให้บรรจุในถุงวัสดุใสเท่าที่มี แต่ให้บันทึกจำนวนบัตรเลือกตั้งที่บริเวณถุงวัสดุใสไว้ให้ชัดเจน และให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้งชุดนี้ไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อของแต่ละคนลงบนถุงวัสดุใสที่ใดที่หนึ่ง แล้วมัดถุงวัสดุใส และนำถุงวัสดุใสนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งและมัดด้วยเชือกแล้วผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้แล้วทยอยส่งให้กับฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้งดำเนินการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง และนำถุงวัสดุใสไปรวมคละกันดังกล่าว
ถ้าตรวจนับแล้วไม่ถูกต้อง ให้แยกหีบบัตรเลือกตั้งนั้นไปไว้ต่างหาก และให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งใหม่ โดยให้นำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) ชุดที่ใช้หมายเหตุในการลงคะแนนเลือกตั้ง หรือต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง และรายงานส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ส.ถ. 16) หรือ (ผ.ถ. 16) แล้วแต่กรณีมาใช้ตรวจสอบด้วย เมื่อตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งถูกต้องแล้วให้ดำเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง
ถ้าการตรวจนับบัตรเลือกตั้งใหม่ยังไม่ถูกต้องอีก ให้รายงานคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะนำจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ปรากฏในหีบบัตรเลือกตั้งนั้นไปใช้ในการนับคะแนนหรือไม่ หากการวินิจฉัยชี้ขาดให้ใช้นับคะแนนได้ก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง แต่ถ้าวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้นำไปใช้นับคะแนนให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทันทีพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อพิจารณาว่าจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือไม่
กรณีที่มีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้งใบเดียวกัน เช่น บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการนับคะแนนตรวจสอบและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายงานประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง แล้วใส่ซองปิดผนึกส่งคืนไปยังสถานที่นับคะแนนที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยตรวจสอบจากรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ. 16) หรือ (ผ.ถ. 16) แล้วแต่กรณี และให้มีบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการนับคะแนนทั้งฝ่ายส่งมอบและรับมอบบัตรเลือกตั้งกันไว้ด้วย
ข้อ 6 ถ้าหากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้าล่วงเลยระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารตรวจสอบจากบันทึกคำชี้แจงเหตุผลแจ้งต่อคณะกรรมการนับคะแนนโดยทันที
หากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรก็ให้รับบัตรเลือกตั้งนั้นไว้ดำเนินการนับคะแนนต่อไป แต่ถ้าหากไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดวินิจฉัยสั่งมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง หรือสั่งไม่นับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่ถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่ามีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก็ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมด้วย ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งเลือกตั้งใหม่ต่อไปโดยพลัน
top

:: ส่วนที่ 2 วิธีการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเพื่อรอการนับคะแนน
ข้อ 7 กรณีที่เขตเลือกตั้งใดหรือสถานที่นับคะแนนแห่งใดมีหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเพื่อรอการนับคะแนนเลือกตั้งจำนวนมาก หรือกรณีมีปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งมอบหมายให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งมอบหมายให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้งมีหน้าที่ดูแลรักษาหรือเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ได้ตรวจสอบจากฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายต่างๆ ไว้ในที่เปิดเผยและปลอดภัย ณ บริเวณสถานที่นับคะแนนและให้ทยอยส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในลำดับต่อไป
เมื่อมีการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่ใดเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการนับคะแนนมอบหมายให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งไว้ในสถานที่นับคะแนนในที่ปลอดภัยไว้ชั่วคราวก่อน จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสั่งเป็นอย่างอื่นหรือสั่งให้มีการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้
top

:: ส่วนที่ 3 วิธีการรวมและนับบัตรเลือกตั้ง
ข้อ 8 ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้งมีหน้าที่นำบัตรเลือกตั้งที่ตรวจนับจำนวนและบรรจุอยู่ในถุงวัสดุใสไว้ตาม ข้อ 5 มารวมคละกันและจ่ายบัตรเลือกตั้งนั้นให้แก่กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน เพื่อดำเนินการนับคะแนนตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ต่อไป
top

:: ส่วนที่ 4 วิธีการจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนน
ข้อ 9 การจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งให้มีลักษณะเป็นอาคารโล่งที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะจัดเป็นสถานที่นับคะแนน ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด รวมทั้งให้มีลักษณะการคมนาคมที่สะดวก ประชาชนสามารถมองเห็นและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจน
กรณีที่มีการนับคะแนนในช่วงเวลากลางคืน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้สถานที่นับคะแนนมีแสงสว่างเพียงพอและสามารถอ่านคะแนนได้ชัดเจนและเตรียมจัดหาเครื่อง หรืออุปกรณ์ผลิดกระแสไฟฟ้าสำรองไว้แก้ไขปัญหากรณีไฟฟ้าดับหรือลัดวงจร นอกจากนี้ให้ประสานงานกับการไฟฟ้าเขตพื้นที่ให้เตรียมแก้ไขปัญหากรณีไฟฟ้าดับหรือมีแสงสว่างไม่เพียงพอด้วย
ข้อ 10 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่นับคะแนน เครื่องหมายแสดงบริเวณแต่ละขั้นตอนของการนับคะแนน โดยใช้เชือกหรือแถบพลาสติกสีที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน เช่น สีแดง-ขาว และจัดทำป้ายนอกบริเวณที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความไม่สะดวกต่อการนับคะแนนด้วย
ข้อ 11 วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแต่ละชุดให้แบ่งหน้าที่กัน ดังนี้
คนที่ 1 มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับ คลี่บัตรเลือกตั้งแล้วส่งให้กับคนที่ 2
คนที่ 2 มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ดังนี้
(1) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า "ดี " และขานหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนน
(2) ถ้าเป็นบัตรที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนให้อ่านว่า "ไม่ลงคะแนน" พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนได้เห็นด้วย
(3) ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า "เสีย" พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในส ถานที่นับคะแนนได้เห็นด้วย และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อกำกับไว้พร้อมทั้งสลักหลังบัตรว่า "เสีย" และระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความอนุมาตราใดของ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
คนที่ 3 มีหน้าที่รับบัตรเลือกตั้งที่วินิจฉัยและอ่านแล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยแยกเป็นภาชนะสำหรับใส่บัตรดีหนึ่งใบ ใส่บัตรที่ไม่ลงคะแนนหนึ่งใบ และใส่บัตรเสียหนึ่งใบ เมื่อเสร็จสิ้นการนับบัตรเลือกตั้งทุกครั้งให้ตรวจสอบโดยนับจำนวนบัตรเลือกตั้งในภาชนะแต่ละใบ แล้วแยกบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทใส่ถุงวัสดุใสส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง
ถุงวัสดุใสที่บรรจุบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทให้เขียนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน ชุดที่ทำการนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนจากบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในถุงวัสดุใสนั้นด้วย
คนที่ 4 มีหน้าที่กรอกคะแนนตามแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 13) โดยสามารถทำให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ ณ บริเวณสถานที่นับคะแนนเห็นการกรอกคะแนนได้โดยชัดเจนและสะดวกเมื่อกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งได้อ่านว่า "ดี" และขานหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือได้ขานว่า "ไม่ลงคะแนน" หรือได้ขานว่า "เสีย" แล้วให้ผู้มีหน้าที่กรอกคะแนนขานรับเสียก่อนแล้วจึงขีดคะแนนลงบนแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 13) ขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน โดยขีดในช่องคะแนนของผู้สมัคร หรือในช่องคะแนนสำหรับบัตรไม่ลงคะแนนหรือในช่องคะแนนสำหรับบัตรเสีย
การขีดคะแนนให้ดำเนินการตามแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 13) และให้ใช้วิธีขีดโดยนับขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อถึงขีดที่ 5 ให้ขีดขวางทับเส้น 4 ขีดแรก และทำเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบอีกครั้งหนึ่ง ดังรูปนี้ //// //// เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนและให้ทำเช่นนี้เรื่อยไปทุก 5 ขีด
การอ่านหรือขานหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กระทำโดยใช้เสียงดังๆ และชัดเจน
ข้อ 12 เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้งทุกครั้ง ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแต่ละชุดตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยให้นับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครแต่ละคนรวมกับจำนวนบัตรไม่ลงคะแนน และจำนวนบัตรเสียว่าครบจำนวนที่ได้รับมาทั้งหมดหรือไม่
สำหรับกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจลงคะแนนเลือกตั้งได้หลายหมายเลข และไม่สามารถตรวจสอบจำนวนบัตรเลือกตั้งให้ตรงกับคะแนนของผู้สมัครทุกรายได้ จึงไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครแต่ละคนตามวรรคหนึ่ง
กรณีที่มีการตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ให้นับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมดนั้นใหม่หากถูกต้องให้ดำเนินการต่อตามวรรคสาม หากจำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนที่รับมาไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ตรงกับจำนวนรวมของบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน รวมทั้งบัตรไม่ลงคะแนนและบัตรเสีย ให้ลงลายมือชื่อและระบุจำนวนบัตรเลือกตั้งใหม่ ให้ตรงตามความเป็นจริง
ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแต่ละชุดลงลายมือชื่อในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.13) ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว และนำบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้วใส่ถุงวัสดุใส แล้วปิดผนึกพร้อมทั้งปิดป้ายข้อความว่า "นับคะแนนแล้ว" หรือทำสัญลักษณ์อื่นใดเพื่อให้ทราบว่าถุงวัสดุใสผ่านการนับคะแนนแล้วจึงส่งให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อดำเนินการตาม ข้อ 13
เมื่อดำเนินการตามวรรคสามแล้ว ให้ส่งแบบขีดคะแนนให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งลงลายมือชื่อตรวจสอบ ก่อนมอบให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมคะแนน และรับบัตรเลือกตั้งชุดใหม่จากฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้งไปนับคะแนนต่อไป
ข้อ 13 เมื่อกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ได้รับถุงวัสดุใสที่ใส่บัตรเลือกตั้งจากกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแล้ว ให้บรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งให้เต็ม แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจประจำครั่งทับรูกุญแจทุกแห่ง หรือใช้วัสดุอื่นแทนกุญแจพร้อมทั้งมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกแล้วผูกปมเชือกไว้ข้างหีบบัตรเลือกตั้ง และประจำครั่งทับปมเชือก หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้
ข้อ 14 เมื่อกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้งได้รับหีบบัตรเลือกตั้งครบถ้วนแล้ว ให้ส่งหีบบัตรเลือกตั้งทั้งหมดให้กับคณะกรรมการนับคะแนนพร้อมจัดทำบันทึกการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อรับมอบไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 15 การดำเนินการตามขั้นตอนการนับคะแนน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในรวดเดียวห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน เว้นแต่มีเหตุที่ต้องมีการงดการนับคะแนนตาม มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานข้อเท็จจริงพร้อมด้วยเหตุผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย
เมื่อกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมคะแนนได้รับบันทึกผลการนับคะแนน และหรือแบบขีดคะแนนจากเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแต่ละชุดแล้ว ให้ทำการรวมคะแนนไปตามลำดับจนครบทุกชุด แล้วนำคะแนนทั้งหมดนั้นมารวมเป็นรายงานผลรวมคะแนนการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง แล้วให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งรายงานผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
top

:: ส่วนที่ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและการคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 16 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละครั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่มีการเลือกตั้งนั้นประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมในการนับคะแนนแต่ละเขตเลือกตั้งหรือแต่ละประเภทซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกคน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 38
กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเขตเลือกตั้งใดมีหน่วยเลือกตั้งเพียงแห่งเดียว อาจแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยนั้นทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งก็ได้
การแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้วย
ข้อ 17 คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร
(2) ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง
(3) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง
(4) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง
(5) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน
(6) ฝ่ายรวมคะแนน
ข้อ 18 เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการนับคะแนนฝ่ายต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในแต่ละประเภทหรือแต่ละเขตเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่างๆ ตามวรรคหนึ่ง มีจำนวนดังต่อไปนี้
(1) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร แต่ละชุดมีจำนวนสองคน
(2) ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง แต่ละชุดมีจำนวนสามคน
(3) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง แต่ละชุดมีจำนวนสองคน
(4) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง แต่ละชุดมีจำนวนสองคน
(5) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน แต่ละชุดมีจำนวนห้าคน
(6) ฝ่ายรวมคะแนน แต่ละชุดมีจำนวนสองคน
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่างๆ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ดำเนินการแต่งตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 38 และหากจะให้มีเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายใดจำนวนกี่ชุด ให้คำนึงถึงจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแสดงจำนวนคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งท้ายข้อกำหนดนี้
กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชีแสดงจำนวนคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งท้ายข้อกำหนดนี้ก็ได้
ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งได้รับค่าตอบแทนเฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ข้อ 19 คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
นอกจากการพ้นจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตจังหวัด
(4) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือละเลยต่อหน้าที่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้พ้นจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่ไปด้วย
การพ้นจากหน้าที่ของกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง ย่อมไม่กระทบการใดที่ผู้นั้นได้กระทำการไปในหน้าที่ รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนก่อนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ 20 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนับคะแนนหรือกรณีที่ต้องมีการนับคะแนนใหม่หรือมีการเลือกตั้งใหม่ หรือมีการเลือกตั้งเพิ่มเติม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่างๆ จากบุคคลเดิมซึ่งอาจให้มีจำนวนเท่าเดิมหรือจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่การนับคะแนนแต่ละครั้ง
ข้อ 21 คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง มีหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง อำนวยการนับคะแนนเลือกตั้งและประสานงานกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่างๆ แก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้ง และมีหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหรือมีคำสั่ง
ข้อ 22 ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร มีหน้าที่รับและตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉบับที่ใช้หมายเหตุ ในการลงคะแนนเลือกตั้งรายงานการใช้สิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง นับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน และตรวจสอบกับรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
(2) ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องเปิดช่องใส่บัตรและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายที่เขียนไว้ที่บริเวณหีบบัตร และตรวจสอบจำนวนบัตรเลือกตั้งกับจำนวนที่เขียนในรายงานการส่งหีบบัตรของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
(3) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องในระหว่างการรอการนับคะแนนเลือกตั้ง และภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้วนำส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
(4) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่นำบัตรเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้งตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้งไว้แล้วมารวมคละกัน และมอบบัตรเลือกตั้งให้ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน
(5) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรดี บัตรเสีย ในเบื้องต้นและนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนเลือกตั้ง
(6) ฝ่ายรวมคะแนน มีหน้าที่รวมคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งจำแนกรายการบัตรดี บัตรเสีย บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในช่องผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน
ข้อ 23 ในระหว่างที่มีการนับคะแนนเลือกตั้ง หากผู้ใดเห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้งของกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งดำเนินการ หรืออ่านคะแนนไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้แจ้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายงานประจำสถานที่นับคะแนน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.39 โดยให้ผู้คัดค้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อ 24 กรณีที่มีการร้องเรียนหรือคัดค้านกรรมการนับคะแนนภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนำบันทึกรายงานเหตุการณ์ หรือข้อทักท้วงในการคัดค้านการนับคะแนน ตาม ข้อ 23 มาประกอบพิจารณาด้วย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการทักท้วงหรือคัดค้านกรรมการนับคะแนนจากผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครที่อยู่ในสถานที่นับคะแนน หรือไม่มีการบันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 39) แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านการนับคะแนนในภายหลังได้ เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอื่น
top

:: ส่วนที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้แทนผู้สมัครร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ข้อ 25 ตัวแทนผู้สมัครได้แก่บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการนับคะแนนจัดไว้ในสถานที่นับคะแนนแห่งละไม่เกินสองคนเพื่อร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนน
ตัวแทนผู้สมัครตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น โดยให้ผู้สมัครยื่นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 26 ผู้แทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ที่ซึ่งคณะกรรมการนับคะแนนจัดไว้เพื่อร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนนเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้แทนผู้สมัครจับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวตอบโต้กับกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือโต้เถียงระหว่างกันเองโดยประการที่เป็นอุปสรรคแก่กิจการที่กำลังดำเนินอยู่
ผู้แทนผู้สมัครคนใดกระทำการฝ่าฝืนอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วยังขัดขืน คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจะสั่งให้ผู้แทนผู้สมัครคนนั้นออกไปจากสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งก็ได้
ถ้าผู้แทนผู้สมัครพบว่า คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้รีบทักท้วงทันที เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนได้รับคำทักท้วงแล้ว ถ้าเรื่องทักท้วงเป็นกรณีที่ต้องบันทึกไว้ก็ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจดบันทึกคำทักท้วงพร้อมผลคำวินิจฉัยไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ส.ถ. 39)
top

:: ส่วนที่ 7 วิธีการตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 27 กรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ใดมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีหนังสือแจ้งเหตุสงสัยนั้นพร้อมด้วยพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับแจ้งเหตุอันควรสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้น เช่น บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) ชุดที่ใช้หมายเหตุในการลงคะแนนเลือกตั้งหรือต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งหรือรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ. 16 หรือ ผ.ถ. 16) แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งบันทึกปากคำคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการลงคะแนนเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เสนอรายงานพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
top

:: ส่วนที่ 8 การส่งผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 28 เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้รวมผลคะแนนการเลือกตั้งเสร็จแล้ว ให้จัดทำรายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 14 ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว
top

:: ส่วนที่ 9 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
ข้อ 29 แบบพิมพ์ที่ใช้ในท้ายข้อกำหนดนี้ มีดังนี้ และให้มีขนาดเท่ากระดาษ เอ 4 ยกเว้นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 13
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 13 แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 14 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 38 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่นับคะแนน
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 39 สมุดรายงานประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
top

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไปก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อกำหนดเดิมจนเสร็จสิ้น โดยยังไม่นำหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้มาใช้บังคับ


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

top


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update