กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-4

เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและเที่ยงธรรม จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 5 และ มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกข้อกำหนดไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า " ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตาม ข้อ 2 ให้แต่งตั้งได้เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและอนุกรรมการอีกสองคน
กรณีที่มีความจำเป็นอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้ง จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 7 ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีคำสั่งให้รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียน แล้วส่งมาให้ทำการสืบสวนสอบสวน
กรณีมีเรื่องร้องเรียนที่รับไว้เป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นสมควร อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเพิ่มอีกก็ได้ โดยให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
" ข้อ 5 การสืบสวนสอบสวนให้นำความในส่วนที่ 3 การสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนของหมวด 3 การสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง หมวด 4 การสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และหมวด 5 การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยเรื่องที่ไม่มีการร้องเรียนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
" ข้อ 7 ให้คณะอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ปฏิบัติหน้าที่จริง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนที่มีคำสั่งให้รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนแล้ว จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่งสำนวนการสืบสวนสอบสวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
โดยให้ประธานอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเดือนละห้าพันบาท และอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละสี่พันบาทต่อคนๆ และไม่เกินสองเดือน
กรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมากกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขออนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน"


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update