กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเพิ่มข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพื่อให้การจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และ มาตรา 86/1 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องและการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 ของ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องและการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว และก่อนที่จะนำหีบบัตรเลือกตั้งไปส่งยังสถานที่นับคะแนน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไว้ที่หน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่ใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง
ในการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้นำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) ชุดที่ 8 ที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นมาใช้ในการบันทึกผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบหมายอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ดำเนินการบันทึกคำว่า "มา" ในช่องหมายเหตุของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) แล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้าเพื่อแสดงให้ประชาชนทราบว่าผู้ใดมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้น
เมื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการบันทึกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 9/1 แล้วนำไปปิดทับรวมกันกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) และปิดประกาศ ณ สถานที่ตามวรรคหนึ่ง"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 9/1 ใน ข้อ 10 ของ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้แบบพิมพ์ ส.ถ./ผ.ถ. 9/1 ท้ายข้อกำหนดนี้แทน


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update