กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547


:: บทนิยาม ข้อ 1-2
:: หมวด1 การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ข้อ 3
:: หมวด2 การจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อ 4-8
:: หมวด3 หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ข้อ 9
:: หมวด4 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ข้อ 10
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 11
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-11


:: บทนิยาม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และ มาตรา 86/1 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องและการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547 "
ข้อ 2[1] ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
top

:: หมวด 1 การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 3 เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว และก่อนที่จะนำหีบบัตรเลือกตั้งไปส่งยังสถานที่นับคะแนน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไว้ที่หน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่ใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบหมายเป็นผู้จัดพิมพ์ หรือคัดรายชื่อผู้ที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทุกรายพร้อมทั้งลายมือชื่อผู้คัดรายชื่อหรือผู้ตรวจทานไว้ทุกหน้า เสร็จแล้วให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อและดำเนินการปิดประกาศตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 9/1
top

:: หมวด 2 การจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง และดำเนินการตาม ข้อ 3 แล้วให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนนำหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนำส่งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งโดยเร็ว โดยให้จัดทำรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ. 16 หรือแบบ ผ.ถ. 16 แล้วแต่กรณี ส่งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่
(1) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เหลือที่หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดที่ทำการเจาะรูแล้วตาม ข้อ 65 ของ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
(2) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) ชุดที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง และชุดที่ปิดหน้าที่เลือกตั้ง
(3) สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12)
(4) รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ. 16 หรือแบบ ผ.ถ. 16 แล้วแต่กรณี
(5) ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 33)
(6) ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 34)
(7) คูหาลงคะแนนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งอื่นๆ
กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันให้จัดทำรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ. 16 หรือแบบ ผ.ถ. 16 และรายการตาม (3) (4) (5) และ (6) จำนวน 2 ชุด แล้วให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแบ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 2 ชุด แล้วนำส่งไปยังสถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้ง หรือเขตท้องถิ่น หรือเขตอำเภอซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้
สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (2) นั้น ให้นำส่งเฉพาะสถานที่นับคะแนนผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น
กรณีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งที่เหลือที่หน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ตรงกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุในการลงคะแนนเลือกตั้ง หรือรายการใดตาม (1) ถึง (7) ไม่ถูกต้องตรงกัน หรือกรณีที่มีการนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้าไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบันทึกไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12) ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง แล้วให้รีบนำหีบบัตรเลือกตั้งนำส่งไปยังสถานที่นับคะแนนโดยเร็ว
ข้อ 5 การจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 36) ติดไว้ที่ช่องใส่บัตรเลือกตั้งพร้อมทั้งจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ติดไว้ที่บริเวณหีบบัตรเลือกตั้งตาม ตัวอย่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อป้องกันการเปิดหรือเปลี่ยนหีบบัตรและให้ลงลายมือชื่อคณะกรรมการประจำเลือกตั้งทุกคนกำกับไว้ในลักษณะที่สามารถเห็นได้ง่าย
ข้อ 6 กรณีที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ใดไม่อาจร่วมเดินทางไปส่งหีบบัตรเลือกตั้งได้ให้จดแจ้งเหตุผลไว้ในรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ. 16 หรือแบบ ผ.ถ. 16
ข้อ 7 ในการนำหีบบัตรและสิ่งของอื่นๆ ไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมเดินทางไปด้วย
ข้อ 8 กรณีที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่งหีบบัตรเลือกตั้งมีปัญหาเกี่ยวกับการนำส่งหีบบัตรล่าช้า หรือล่วงเลยระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ได้รับมอบหมาย จัดทำคำชี้แจงเหตุผลไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12) เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งด้วย
top

:: หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดระยะเวลาในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากที่เลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดโดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ระยะทางจากที่เลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน
(2) สภาพเส้นทางการคมนาคม
(3) สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนภูมิอากาศตามฤดูกาล
(4) สภาพยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
(5) ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยด้านอื่นๆ ตามข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่
การกำหนดระยะเวลาในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทดลองใช้พาหนะเดินทางในเส้นทางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและหาค่าเฉลี่ยในการเดินทาง สำหรับการนับระยะเวลาในการเดินทางนั้นให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเดินทางออกจากที่เลือกตั้งเป็นต้นไปจนถึงสถานที่นับคะแนน
ประกาศกำหนดระยะเวลาในการเดินทางการส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนให้เป็นไปตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 37 และปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่นับคะแนนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
top

:: หมวด 4 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
ข้อ 10 แบบพิมพ์ที่ใช้ในท้ายข้อกำหนดนี้ มีดังนี้ และให้มีขนาดเท่ากระดาษ เอ 4
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 9/1 ประกาศรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ. 16 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ผ.ถ. 16 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 36 ป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 37 ประกาศกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน
top

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไปก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อกำหนดเดิมจนเสร็จสิ้น โดยยังไม่นำหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้มาใช้บังคับ


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

top


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update