กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-5

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 5 มาตรา 21 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า " ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 41 ของข้อกำหนดคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 41 ก่อนวันเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทำงานคณะหนึ่ง หรือหลายคณะตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลที่ได้แต่งตั้งไว้ตาม ข้อ 40 เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเกี่ยวกับการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐาน ตลอดจนอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดการลงคะแนน โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง
จำนวนบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง ต้องพิจารณาและคำนวณด้วยความรอบคอบให้มีจำนวนเพียงพอที่จะใช้ในการลงคะแนนด้วย"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในลำดับ 6 และลำดับ 8 ของบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งแนบท้าย ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ตาม ข้อ 71 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


ลำดับ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน/บาท ค่าตอบแทนรายวัน/บาท หมายเหตุ
กำหนดจำนวนหน่วยเลือกตั้ง
น้อยกว่า 10 หน่วย ตั้งแต่ 10-200 หน่วย 200 หน่วยขึ้นไป

6

 อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

     


250
 

8

 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนน หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง
     (1) วันอบรม
     (2) วันเลือกตั้ง/วันลงคะแนน/วันนับคะแนน

     


150
250
 


ข้อ 5 ให้แก้ไขข้อความในแบบพิมพ์ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 25 ใน ข้อ 72 ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้แบบพิมพ์ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 25 ท้ายข้อกำหนดนี้แทน


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update