กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: ว่าด้วยการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-5

เพื่ออนุวัติ ตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 18 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 จึงออกข้อกำหนดดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ให้ใช้ข้อกำหนดนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2543 และให้ใช้ข้อกำหนดฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ให้มีการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังนี้
(1) สำนักงานอธิการบดี
(2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(3) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
(4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) คณะพลังงานและวัสดุ
(6) คณะวิทยาศาสตร์
(7) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(8) คณะศิลปศาสตร์
(9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
(10) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(11) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
(12) สำนักคอมพิวเตอร์
(13) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(14) สำนักหอสมุด
ข้อ 5 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรักษาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update