กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
:: เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 3) ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2542
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 161 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 3)"
ข้อ 2[1] ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) (4) และ (5) ของ ข้อ 1 1.1 แห่งข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนนอบรมทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2542
"(3) ขับรถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นโดยไม่ขับใกล้ขอบทาง เดินรถด้านซ้าย หรือขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะโดยไม่ขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทาง แล้วแต่กรณี
"(4) ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย
"(5) ขับรถยนต์โดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัย หรือขับรถยนต์โดยไม่จัดให้คนโดยสารซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับรถยนต์รัดเข็มขัดนิรภัย"


:: กำหนด ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update