แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
 
     
 
รวม ข้อบังคับ [จัดเรียงตามตัวอักษร]

กระทรวงการคลัง คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด สภาการพยาบาล
กระทรวงมหาดไทย ประกันสุขภาพ สภาทหารผ่านศึก
การบริหารสำนักงาน ประธานศาลฎีกา สภาเภสัชกรรม
การบินพลเรือน แพทยสภา สภาสถาปนิก
การประชุมสภา พนักงานจราจร สัตวแพทยสภา
การไฟฟ้านครหลวง วิจัยการเกษตร องค์การตลาด
คุรุสภา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ.2495 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2547 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
  การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง
  ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ ฉ.4 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการให้บริการในเชิงธุรกิจ ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
  ฉ.61 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน
และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยานณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน [อ่าน]
top
  ข้อบังคับของคุรุสภา
  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2547 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
  ว่าด้วยการจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการใช้จ่ายและกำหนดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาพัฒนาการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยขอบเขตงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ว่าด้วยวิธีการเสนอ เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย ฉ.4 พ.ศ.2548 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับประธานศาลฎีกา
  ว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ฉ.2 พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
พ.ศ.2548 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับแพทยสภา
  ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ฉ.2 พ.ศ.2533 [อ่าน]
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ
พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร
  ว่าด้วยการห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปและรถพ่วงเดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  ว่าด้วยการมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
ฉ.2 พ.ศ.2547 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ฉ.7 พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ภาคสมทบพิเศษ ฉ.2 พ.ศ. 2547 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับสภาการพยาบาล
  ว่าด้วยการรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2547 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก
  ว่าด้วยการเงิน ฉ.6 พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ ฉ.50 พ.ศ.2547 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
  ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับสภาสถาปนิก
  ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
  ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหา หรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ.2545 ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2548 [อ่าน]
top
 
     


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update