กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-3
:: หมวด1 เครื่องแบบพนักงาน ข้อ 4
:: ส่วนที่1 เครื่องแบบปฏิบัติการ ข้อ 5-9
:: ส่วนที่2 เครื่องแบบปกติขาว ข้อ 10-12
:: ส่วนที่3 เครื่องแบบครึ่งยศ ข้อ 13
:: ส่วนที่4 เครื่องแบบเต็มยศ ข้อ 14
:: ส่วนที่5 เครื่องแบบสโมสร ข้อ 15-16
:: หมวด2 เบ็ดเตล็ด ข้อ 17-18
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
:: ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-18


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รักษาการตามข้อบังคับนี้

:: หมวด 1 เครื่องแบบพนักงาน
ข้อ 4 เครื่องแบบพนักงานมี 5 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปฏิบัติการ
(2) เครื่องแบบปกติขาว
(3) เครื่องแบบครึ่งยศ
(4) เครื่องแบบเต็มยศ
(5) เครื่องแบบสโมสร
top

:: ส่วนที่ 1 เครื่องแบบปฏิบัติการ
ข้อ 5 เครื่องแบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย
(1) หมวก
(2) เสื้อ
(3) อินทรธนู
(4) กางเกงและกระโปรง
(5) เข็มขัด
(6) รองเท้าและถุงเท้า
(7) เครื่องหมายแสดงหน่วยงาน
(8) ป้ายชื่อและตำแหน่ง
ข้อ 6 เครื่องแบบปฏิบัติการของพนักงานชาย มีลักษณะและรูปแบบ ดังนี้
(1) หมวก เป็นหมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ มีดุมโลหะสีทอง ตราคุรฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะสีทองสูง 6.5 เซนติเมตร
(2) เสื้อ เป็นเสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้น มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าที่มีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมมุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละหนึ่งดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัดเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม และติดเครื่องหมายแสดงหน่วยงาน ขนาดความสูง 2.8 เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมนด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแขนยาว ผูกผ้าพันคอสีดำ เงื่อนกะลาสีสอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย
(3) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู ดังนี้
(ก) ตำแหน่งผู้อำนวยการ มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร มีเครื่องหมายแสดงหน่วยงาน ขนาดความสูง 3.8 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง ติดทับบนแถบกว้าง 3 เซนติเมตร
(ข) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ใช้อินทรธนูที่มีแถบอย่างเดียวกับตำแหน่งผู้อำนวยการ แต่เครื่องหมายแสดงหน่วยงานมีขนาดความสูง 2.8 เซนติเมตร
(ค) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ใช้อินทรธนูที่มีแถบอย่างเดียวกับตำแหน่งผู้อำนวยการ แต่ไม่มีเครื่องหมายแสดงหน่วยงาน
(ง) ตำแหน่งพนักงานบริหารและพนักงานวิชาชีพเฉพาะ มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
(จ) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
(ฉ) ตำแหน่งพนักงานบริการ มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
แถบที่ใช้ติดอินทรธนูให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร แถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร
(4) กางเกง ให้ใช้กางเกงสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา
(5) เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีกากีกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรูปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร
(6) รองเท้าและถุงเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำหรือสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
ข้อ 7 เครื่องแบบปฏิบัติการของพนักงานหญิง มีลักษณะและรูปแบบ ดังนี้
(1) หมวก ให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของพนักงานชาย แต่เป็นทรงอ่อน
แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก สีกากี สายรัดคางสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสีกากี
(2) เสื้อ ให้ใช้เสื้อได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานชาย
แบบที่ 2 เสื้อคอแบะปล่อยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบ ดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นคิ้วตามสาบ ดุม 3 ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายแสดงหน่วยงาน ขนาดความสูง 2.8 เซนติเมตร ที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง และมีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า การสวมเสื้อให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกง และคาดเข็มขัด
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบที่ 1 โดยใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง
ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
(3) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อนที่มีเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูเช่นเดียวกับพนักงานชาย แต่ให้ใช้กับเสื้อแบบที่ 1 เท่านั้น
(4) กางเกงและกระโปรง
กางเกง อนุโลมตามแบบพนักงานชาย
กระโปรง ให้ใช้กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย สีประเภทสีกากี
(5) เข็มขัด อนุโลมตามแบบของพนักงานชาย
(6) รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดำหรือสีน้ำตาลแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
ข้อ 8 เครื่องหมายแสดงหน่วยงาน ให้มีเครื่องหมายแสดงหน่วยงาน ทำด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ เป็นรูปย่อ สสว. ตั้งอยู่บนช่อชัยพฤกษ์ มีรัศมีครอบอักษรย่อ
ข้อ 9 ป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่ง ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
top

:: ส่วนที่ 2 เครื่องแบบปกติขาว
ข้อ 10 เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
(1) หมวก
(2) เสื้อ
(3) อินทรธนู
(4) กางเกงและกระโปรง
(5) รองเท้าและถุงเท้า
ข้อ 11 เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานชาย มีลักษณะและรูปแบบ ดังนี้
(1) หมวก ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาวที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง 5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว
(2) เสื้อ ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ 5 ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านซ้าย
(3) อินทรธนู ให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง 5 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่าแต่ไม่เกิน 12.8 เซนติเมตร พื้นสักหลาดสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอด้านคอปลายมน ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก ที่อินทรธนูมีลายดังนี้
(ก) ตำแหน่งผู้อำนวยการ ปักดิ้นสีทองลายประจำยาม ก้านต่อดอก 2 ดอก กระหนก 3 ตัว เต็มแผ่นอินทรธนู มีเครื่องหมายแสดงหน่วยงาน ขนาดความสูง 3.8 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง ติดทับระหว่างดอก
(ข) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ลายอินทรธนูมีลักษณะอย่างเดียวกับตำแหน่งผู้อำนวยการแต่เครื่องหมายแสดงหน่วยงานมีขนาดความสูง 2.8 เซนติเมตร
(ค) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ลายอินทรธนูมีลักษณะอย่างเดียวกับตำแหน่งผู้อำนวยการ แต่ไม่มีเครื่องหมายแสดงหน่วยงาน
(ง) ตำแหน่งพนักงานบริหารและพนักงานวิชาชีพเฉพาะ ปักดิ้นสีทองลายประจำยาม 1 ดอก กระหนก 3 ตัว
(จ) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปักดิ้นสีทองลายประจำยามครึ่งดอก กระหนก 3 ตัว
(ฉ) ตำแหน่งพนักงานบริการ มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตรเป็นขอบ
(4) กางเกง ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา
(5) รองเท้าและถุงเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดผูก ถุงเท้าสีดำ
ข้อ 12 เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานหญิง มีลักษณะและรูปแบบดังนี้
(1) หมวก ให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของพนักงานชายแต่เป็นทรงอ่อน
แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทองมีดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว
(2) เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาว แบบคอแหลมหรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร 3 ดุม สำหรับแบบคอแหลม และ 5 ดุมสำหรับแบบคอป้าน มีกระเป๋าล่าง ข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว ผูกผ้าพันคอสีดำเงื่อนกะลาสีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้าย
(3) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูที่มีลายเช่นเดียวกับพนักงานชาย
(4) กระโปรง ให้ใช้กระโปรงสีขาวตีเกล็ดด้านหน้า 2 เกล็ด และด้านหลัง 2 เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่าปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน
(5) รองเท้าและถุงเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ
top

:: ส่วนที่ 3 เครื่องแบบครึ่งยศ
ข้อ 13 เครื่องแบบครึ่งยศของพนักงานทั้งชายและหญิงมีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรง ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

:: ส่วนที่ 4 เครื่องแบบเต็มยศ
ข้อ 14 เครื่องแบบเต็มยศ ของพนักงานทั้งชายและหญิง มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สวมสายสะพาย
top

:: ส่วนที่ 5 เครื่องแบบสโมสร
ข้อ 15 เครื่องแบบสโมสร สำหรับพนักงานชาย มี 3 แบบ คือ
(1) เครื่องแบบสโมสร ก. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
(2) เครื่องแบบสโมสร ข. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ก. เว้นแต่เสื้อให้ใช้เสื้อสโมสรสีขาว ทำด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ เปิดอกปาดเอว มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้อมือข้างละ 3 ดุม ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 ดุม และที่บรรจบเสื้อมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดใหญ่ข้างละ 1 ดุม ดุมคู่นี้มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกัน ประกอบด้วยเสื้อกั๊กสีขาวดุมโลหะสีทองครุฑพ่าห์ 3 ดุม และเสื้อเชิ้ตสีขาวอกแข็ง ข้อมือแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อ ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่าย ติดเครื่องหมายแสดงหน่วยงานขนาดความสูง 2.8 เซนติเมตร ที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในฤดูร้อนให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดำได้
(3) เครื่องแบบสโมสร ค. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ข. เว้นแต่เสื้อเชิ้ตอกแข็งให้ใช้เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว และเสื้อกั๊กให้ใช้แพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพรแถบนี้ส่วนกลางด้านหน้ากว้าง 12 เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างเรียวกว้าง 11 เซนติเมตร ที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้านหลัง
ข้อ 16 เครื่องแบบสโมสรสำหรับพนักงานหญิง ให้แต่งตามสมัยนิยม
top

:: หมวด 2 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 17 ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นๆ ในเวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ แต่ในเวลาแต่งเครื่องแบบสโมสรจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำลองขนาดย่อมก็ได้ และถ้าในหมายหรือบัตรเชิญทางราชการปรากฏว่าให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ให้ประดับอย่างแต่งเครื่องแบบเต็มยศ หรือถ้ามีว่าให้สวมสายสะพายด้วยก็ให้สวม
ข้อ 18 ผู้ซึ่งได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินให้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด และให้ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า ถ้าประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ติดเครื่องหมายนี้เหนือขึ้นไป
เมื่อแต่งเครื่องแบบสโมสรให้ใช้ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) มนู เลียวไพโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update