กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
: ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

โดยที่ พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 36 วรรคท้าย กำหนดให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ใดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 มาตรา 19 และ มาตรา 36 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีมติการประชุมครั้งที่ (4) 1/2546 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 ให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2546
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ 4 อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานอื่นที่เลขาธิการจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ปฏิบัติงานแทนได้ คือ
(1) รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) ผู้อำนวยการสำนัก
(3) ผู้อำนวยการสำนักงานสาขา
ข้อ 5 การมอบอำนาจของเลขาธิการตามข้อบังคับนี้ ให้ทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ
ข้อ 6 เมื่อเลขาธิการได้มีการมอบอำนาจตามข้อบังคับนี้โดยชอบแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update