กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
:: ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

เพื่อให้การบริหารงานของ อ.ต.ก. ในส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สนองตอบนโยบายรัฐบาลและดำเนินธุรกิจ ในการช่วยเหลือเกษตรกร
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 (5) แห่ง พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และมติคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรในการประชุมครั้งที่ 1/2546 วันที่ 8 มกราคม 2546 จึงออก ข้อบังคับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบังคับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ. 2545 ข้อ 4 คำว่า "สำนักงาน หมายถึง ส่วนงานรับผิดชอบงานด้านธุรกิจ ที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการฝ่าย" และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" สำนักงาน " หมายถึง ส่วนงานรับผิดชอบงาน ที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการฝ่าย"
ข้อ 4 ให้ยกเลิก ข้อบังคับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ. 2545 ข้อ 25 วรรค 4 ข้อ 26 วรรค 4 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"ให้ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต เป็นหัวหน้าส่วนงาน รับผิดชอบบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัดทุกตำแหน่ง โดยให้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน อ.ต.ก.เขตพื้นที่และกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบสำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดและแผนก ดังนี้"
ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยการรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุทธิพร จีระพันธุ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ประธานกรรมการ อ.ต.ก.

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update