กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับแพทยสภา
:: ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่สมควรปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสม และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 (3) (ฎ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตาม มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 มีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 25 ของหมวด 5 บทเฉพาะกาล แห่ง ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2543


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update