กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-43


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 สถาบันการอบรม ข้อ 6
:: ส่วนที่1 การจัดองค์การ ข้อ 7
:: ส่วนที่2 การบริหารองค์การ ข้อ 8-18
:: หมวด2 หลักสูตรและการจัดการอบรม ข้อ 19
:: ส่วนที่1 หลักสูตร ข้อ 20-26
:: ส่วนที่2 อาคาร สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา ข้อ 27-28
:: ส่วนที่3 ผู้เข้ารับการอบรม ข้อ 29-30
:: หมวด3 วุฒิและสิทธิของผู้สำเร็จการอบรม ข้อ 31-32
:: หมวด4 การรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตร ข้อ 33
:: ส่วนที่1 คุณสมบัติผู้ขอรับรอง ข้อ 34
:: ส่วนที่2 การขอรับรอง ข้อ 35-36
:: ส่วนที่3 การพิจารณารับรอง ข้อ 37
:: หมวด5 การเพิกถอนการรับรอง ข้อ 38
:: หมวด6 การเปลี่ยนแปลงสถาบันการอบรม และหรือหลักสูตร ข้อ 39-40
:: หมวด7 ค่าธรรมเนียม ข้อ 41
:: หมวด8 บทเฉพาะกาล ข้อ 42-43
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ข้อบังคับสภาการพยาบาล
:: ว่าด้วยการรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-43


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 (3) (ค) (ฐ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตาม มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 50 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"สถาบันการอบรม" หมายความว่า สถาบันที่ทำการอบรมบุคคลเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาที่ทำการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยตามข้อบังคับนี้ด้วย
"หลักสูตร" หมายความว่า หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
"การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย" หมายความว่า การกระทำ หรือการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือการช่วยการพยาบาล ตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544
"บุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย" หมายความว่า ผู้ช่วยการพยาบาล ซึ่งมีสิทธิทำการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย หรือการกระทำ หรือการปฏิบัติต่อผู้ป่วย หรือการช่วยการพยาบาลได้ตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544
"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรม และให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทยด้วย
ข้อ 5 ผู้ที่ประสงค์จะให้สภาการพยาบาลรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
top

:: หมวด 1 สถาบันการอบรม
ข้อ 6 สถาบันการอบรมที่สภาการพยาบาลจะให้การรับรอง ต้องมีการจัดองค์การและการบริหารองค์การ ตามหมวดนี้
top

:: ส่วนที่ 1 การจัดองค์การ
ข้อ 7 สถาบันการอบรมต้องมีการจัดองค์การ ดังนี้
7.1 มีและจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน
7.2 มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันการอบรม
top

:: ส่วนที่ 2 การบริหารองค์การ
ข้อ 8 สถาบันการอบรมต้องมีการบริหารงานขององค์การที่เป็นของสถาบันการอบรมและเป็นสัดส่วน คือ
8.1 สถานที่
8.2 บุคลากร
8.3 งบประมาณ
ข้อ 9 สถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาบันการอบรม ต้องเป็นสัดส่วนและมีที่ทำงานเป็นการเฉพาะ เหมาะสม เพียงพอ และจำเป็นแก่การบริหารงานและการจัดการอบรมตามหลักสูตร ได้แก่
9.1 ห้องผู้บริหาร
9.2 ห้องผู้สอน
9.3 ห้องธุรการ หรือห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน
9.4 ห้องอื่นๆ
ข้อ 10 สถาบันการอบรมต้องมีบุคลากร ดังนี้
10.1 ผู้บริหาร
10.2 ผู้สอน
10.3 เจ้าหน้าที่อื่นๆ
ข้อ 11 ผู้บริหารสถาบันการอบรมต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
11.1 อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
11.2 เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
11.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษจำคุกความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11.4 ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
11.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ข้อ 12 ผู้บริหารสถาบันการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรอง ตามข้อบังคับว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์จะเป็นผู้บริหารสถาบันการอบรมตามข้อบังคับนี้อีกด้วยก็ได้
ข้อ 13 ผู้บริหารสถาบันการอบรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
13.1 บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการอบรม และตามข้อบังคับนี้
13.2 ให้การอบรมและจัดการอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร ที่สภาการพยาบาลรับรอง
ข้อ 14 ผู้สอนหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
14.1 ตาม ข้อ 11
14.2 มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข้อ 15 สถาบันการอบรมต้องจัดให้มีจำนวนผู้สอนประจำหลักสูตร ในอัตราส่วนต่อจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติไม่เกิน 1:10
ข้อ 16 สถาบันการอบรมอาจจัดให้มีผู้สอนพิเศษที่มีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
ข้อ 17 เจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิอื่นๆ ต้องมีตามความเหมาะสมและจำเป็น
ข้อ 18 งบประมาณของสถาบันการอบรมให้ประกอบด้วยทรัพย์สิน รายได้ รายจ่ายและอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารต้องจัดให้มีเพียงพอที่จะดำเนินงานและดำเนินการตามหลักสูตรได้
top

:: หมวด 2 หลักสูตรและการจัดการอบรม
ข้อ 19 หลักสูตรที่สภาการพยาบาลจะให้การรับรองต้องมีการจัดหลักสูตรและการจัดอบรมตามหมวดนี้
top

:: ส่วนที่ 1 หลักสูตร
ข้อ 20 หลักสูตรต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของสถาบันการอบรมและมาตรฐานทางวิชาการ
ข้อ 21 หลักสูตรต้องมีระยะเวลาการอบรม 1 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ข้อ 22 โครงสร้างหลักสูตร ให้ประกอบด้วย
22.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
22.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
ข้อ 23 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านพัฒนาการชีวิต, ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์, สังคมวิทยา, จิตวิทยาทั่วไป, การสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ, ภาษาอังกฤษ และการใช้ศัพท์ทางการแพทย์
ข้อ 24 หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ให้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, โภชนาการและโภชนบำบัด, การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน จริยธรรมของผู้ให้บริการและผู้ร่วมงาน, การฝึกปฏิบัติช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระบบการจัดการในสถานพยาบาลและการบำรุงรักษาพัสดุทางการแพทย์
ข้อ 25 การคิดหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาใช้เกณฑ์ ดังนี้
25.1 หนึ่งภาคการศึกษามีการอบรม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
25.2 การศึกษาภาคทฤษฎี มีการอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/1 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา
25.3 การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง มีการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/1 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา
25.4 การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย มีการอบรมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง/1 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา
ข้อ 26 ผู้เข้ารับการอบรมที่จะสำเร็จการศึกษาต้องเข้าอบรมครบตามหลักสูตรที่กำหนดและผ่านการวัดผล ดังนี้
26.1 ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
26.2 การทดสอบภาคทฤษฎีแต่ละรายวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
26.3 การทดสอบภาคปฏิบัติแต่ละรายวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
top

:: ส่วนที่ 2 อาคาร สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
ข้อ 27 อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การศึกษา
27.1 ห้องบรรยาย ให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.1 ตารางเมตรต่อผู้เข้ารับการอบรม 1 คน
27.2 ห้องปฏิบัติการ จะต้องมีห้องสอนสาธิตการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้ารับการอบรม 1 คน
27.3 ห้องปฐมพยาบาล ให้มีห้องตามความจำเป็นและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ต่อ 1 ห้อง
27.4 ห้องกิจกรรม ให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร ต่อ 1 ห้อง
27.5 ห้องสุขา ให้มีสัดส่วนผู้เข้ารับการอบรมและผู้สอน 10 คน ต่อ 1 ห้อง
27.6 ห้องแนะแนวให้คำปรึกษา ให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร ต่อ 1 ห้อง
27.7 สถานที่สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น สนามกีฬากลางแจ้ง, ระเบียบทางเดินสัญจรของอาคารต่างๆ เป็นต้น
27.8 สถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติ
27.8.1 สถานพยาบาลที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการ อบรมจะต้องมีจำนวนผู้ป่วยครองเตียง โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 100 คน
27.8.2 หอผู้ป่วยจะต้องมีลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการฝึกอบรม ดังนี้
27.8.2.1 มีห้องทำงานพยาบาล ห้องทำการรักษาพยาบาล ห้องพัสดุและห้องทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้
27.8.2.2 มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวางแผนการปฏิบัติการพยาบาล เช่น รายงานประจำตัวผู้ป่วย
27.8.2.3 มีห้องหรือสถานที่สำหรับการประชุมกลุ่ม
27.8.2.4 มีระบบการเก็บรายงานประจำตัวผู้ป่วย
27.8.2.5 มีระบบการบริหารงานในหอผู้ป่วยที่เอื้ออำนวย ต่อการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ
27.8.2.6 มีบุคลากรทางการพยาบาลจำนวนเพียงพอ ที่จะให้บริการพยาบาลต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีอัตราส่วนขั้นต่ำ ดังนี้
- หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลระดับวิชาชีพ : พยาบาลระดับต้นและหรือผู้ช่วยการพยาบาล : ผู้ป่วยใน เท่ากับ 5:9:25
- หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลระดับวิชาชีพ : พยาบาลระดับต้นและหรือผู้ช่วยการพยาบาล : ผู้ป่วยนอก เท่ากับ 7:9:200
27.9 อุปกรณ์การศึกษาในห้องสอนสาธิตกิจกรรมการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย
27.9.1 จำนวนเตียงผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 เตียง และจำนวนเตียงเด็กไม่น้อยกว่า 1 เตียง
27.9.2 หุ่นจำลองผู้ใหญ่และเด็กให้มีไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ตัว และชิ้นส่วนจำลองของอวัยวะอื่นๆ ตามความจำเป็น
27.9.3 มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับ การปฏิบัติการดูแลกิจวัตรประจำวันอย่างเพียงพอ
27.10 ห้องสมุด ให้จัดให้มีสถานที่เฉพาะ โดยมีที่เก็บหนังสือและที่นั่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
27.11 หนังสือที่ใช้สำหรับการอบรมในหมวดวิชาต่างๆ มี ดังนี้
27.11.1 ตำราเรียน ประกอบด้วยตำราในหมวดวิชาต่างๆ ที่ต้องใช้ในหลักสูตรเป็นตำราที่ทันสมัย และให้มีไม่น้อยกว่า 3 เล่ม ต่อรายวิชาต่อผู้เข้ารับการอบรม 1 คน
27.11.2 จำนวนหนังสือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีไม่น้อยกว่า 28 ชื่อเรื่อง โดยให้ครอบคลุมวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป อย่างน้อยด้านละ 4 เรื่อง
27.11.3 จำนวนหนังสือในหมวดวิชาเฉพาะ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลขั้นพื้นฐานผู้ป่วย ให้มีไม่น้อยกว่า 36 ชื่อเรื่อง โดยให้ครอบคลุมวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะอย่างน้อยด้านละ 6 เรื่อง
ข้อ 28 อาคาร สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่สภาการพยาบาลรับรองตามข้อบังคับ ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จะใช้เป็นอาคาร สถานที่และอุปกรณ์การศึกษาตามข้อบังคับนี้ก็ได้ แต่จะต้องมีลักษณะ ขนาด รายละเอียดตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดตามข้อบังคับนี้
top

:: ส่วนที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรม
ข้อ 29 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
29.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
29.2 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการอบรม
29.3 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
29.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน
ข้อ 30 ผู้เข้ารับการอบรมต้องแต่งภายในระหว่างการอบรม ดังนี้
30.1 ในการศึกษาภาคทฤษฎี แต่งกายสุภาพ ตามระเบียบของสถาบันการอบรม
30.2 ในการศึกษาภาคปฏิบัติ แต่งกายสุภาพ ตามระเบียบของสถาบันการอบรมและไม่สวมหมวก
30.3 ติดป้ายชื่อ หรือปักชื่อ-ชื่อสกุล และชื่อหลักสูตร ที่อกเสื้อด้านซ้ายให้เห็นอย่างชัดเจน
top

:: หมวด 3 วุฒิและสิทธิของผู้สำเร็จการอบรม
ข้อ 31 ผู้สำเร็จการอบรม ให้ได้รับประกาศนียบัตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย การออกประกาศนียบัตร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายของส่วนราชการว่าด้วยการนั้น
ข้อ 32 ให้ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเป็นบุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
top

:: หมวด 4 การรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตร
ข้อ 33 ผู้ที่จะจัดหรือดำเนินการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ต้องดำเนินการขอรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรต่อสภาการพยาบาลล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเปิดการอบรมไม่น้อยกว่า 180 วัน
top

:: ส่วนที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับรอง
ข้อ 34 ผู้ขอรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
34.1 เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารสถาบันการอบรม
34.2 อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
34.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษจำคุกความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
34.4 ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
34.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
34.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่นิติบุคคล เป็นผู้ขอรับรอง ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม 34.2 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม 34.3 34.4, 34.5 และ 34.6 ด้วย
top

:: ส่วนที่ 2 การขอรับรอง
ข้อ 35 ผู้ประสงค์จะขอรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตร ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการสภาการพยาบาลตามแบบ ชป. 1 ท้ายข้อบังคับนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
35.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ
35.2 สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการอบรม
35.3 หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารสถาบันการอบรม
35.4 สำเนาใบอนุญาตให้ตั้งและ หรือดำเนินการสถาบันการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
35.5 แผนที่ เลขที่ตั้งของสถาบันการอบรมและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
35.6 แบบแปลน แผนผัง สิ่งปลูกสร้างในบริเวณสถาบันการอบรมที่ถูกต้องตามมาตราส่วน โดยแสดงรายการ ดังนี้
35.6.1 รูปตัดด้านหน้า ด้านข้าง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาบันการอบรมและสถานที่ใช้อบรม
35.6.2 การแบ่งกั้นห้อง เนื้อที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการอบรม
35.7 หลักสูตร
35.8 วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม
35.9 แผนการรับผู้เข้ารับการอบรมแต่ละปีที่ขอรับรองแต่ไม่เกิน 5 ปี
35.10 กำหนดเปิดการอบรม
35.11 หนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานที่ที่จะใช้เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
35.12 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
สถาบันการอบรมที่เป็นส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ทำคำขอและจะใช้หนังสือราชการเป็นคำขอแทนการยื่นคำขอตามแบบ ชป. 1 ก็ได้ แต่จะต้องแจ้งรายการและหลักฐาน ตามวรรคหนึ่งครบถ้วนและถูกต้อง
ข้อ 36 เลขาธิการสภาการพยาบาลรวบรวมคำขอและหลักฐานต่างๆ ให้คณะกรรมการเฉพาะ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้แต่งตั้งเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นโดยไม่ชักช้า
top

:: ส่วนที่ 3 การพิจารณารับรอง
ข้อ 37 สภาการพยาบาลจะให้การรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรโดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือระยะเวลาการรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
เมื่อสภาการพยาบาลได้ให้การรับรองสถาบันการอบรม และหลักสูตรใดแล้วให้เลขาธิการจัดทำประกาศสภาการพยาบาลลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย
top

:: หมวด 5 การเพิกถอนการรับรอง
ข้อ 38 สภาการพยาบาลอาจจะเพิกถอนการรับรอง ตาม ข้อ 37 เมื่อใดก็ได้ ถ้าหากปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้บริหารสถาบันการอบรม แล้วแต่กรณี
38.1 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับนี้กำหนด หรือ
38.2 บริหารสถาบันการอบรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการอบรม หรือตามข้อบังคับนี้ หรือบริหารหลักสูตร หรือจัดการอบรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการอบรม หรือตามหลักสูตร หรือ
38.3 ไม่ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสถาบันการอบรมและหรือหลักสูตร หรือไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่สภาการพยาบาลได้กำหนดในการให้การรับรอง
เมื่อสภาการพยาบาลได้เพิกถอนการรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรใด แล้วให้เลขาธิการสภาการพยาบาลดำเนินการตาม ข้อ 37 วรรคสองโดยอนุโลม
top

:: หมวด 6 การเปลี่ยนแปลงสถาบันการอบรมและหรือหลักสูตร
ข้อ 39 เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันการอบรมและหรือหลักสูตรที่สภาการพยาบาลได้รับรองตามข้อบังคับนี้แล้ว เจ้าของหรือผู้บริหารสถาบันการอบรมต้องยื่นคำขอรับรองการเปลี่ยนแปลงต่อเลขาธิการสภาการพยาบาลตามแบบ ชป. 2 ท้ายข้อบังคับนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
39.1 การเป็นเจ้าของ หรือผู้บริหารสถาบันการอบรม
39.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถาบันการอบรม
39.3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
39.4 หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
สถาบันการอบรมที่เป็นส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ทำคำขอ และจะใช้หนังสือราชการเป็นคำขอแทนการยื่นคำขอตามแบบ ชป. 2 ก็ได้ แต่จะต้องแจ้งรายการ และหลักฐานตามวรรคหนึ่งครบถ้วนและถูกต้อง
ข้อ 40 เมื่อเลขาธิการสภาการพยาบาลได้รับคำขอ ตาม ข้อ 39 แล้ว ให้ดำเนินการตาม ข้อ 36 โดยอนุโลม
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถาบันการอบรมและ หรือหลักสูตรให้สภาการพยาบาลดำเนินการตาม ข้อ 37 โดยอนุโลม
top

:: หมวด 7 ค่าธรรมเนียม
ข้อ 41 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้
41.1 การรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตร ครั้งละ 5,000 บาท
41.2 การเปลี่ยนแปลงสถาบันการอบรมและหรือหลักสูตร ครั้งละ 2,500 บาท
top

:: หมวด 8 บทเฉพาะกาล
ข้อ 42 ให้สถาบันการอบรมที่ทำการอบรมการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ยื่นคำขอรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วให้ดำเนินการอบรมต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการแจ้งผลการไม่รับรองสถาบันการอบรม และหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
ข้อ 43 ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือหลักสูตรอื่นใดที่มีชื่อทำนองเดียวกันที่มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งส่วนราชการ หรือสภากาชาดไทยเป็นผู้จัดก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ถือว่าเป็นบุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยตามข้อบังคับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พรจันทร์ สุวรรณชาต อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ทำการแทนนายกสภาการพยาบาล

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update