กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
:: ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 (4) (ฑ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม มาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออก ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 คณะกรรมการสัตวแพทยสภา มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดตาม มาตรา 45 วรรคสาม (2) (ค) และ (ง) แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์มีความประพฤติจนทำให้เสื่อมเสียต่อวิชาชีพอย่างร้ายแรง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์
(2) ฝ่าฝืนข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้ใด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยลงโทษให้ภาคทัณฑ์ตาม มาตรา 45 วรรคสาม (2) (ข) แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หากผู้นั้นกระทำความผิดและได้รับการวินิจฉัยให้ภาคทัณฑ์ครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการวินิจฉัยลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้นั้น
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้ใด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยลงโทษให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตาม มาตรา 45 วรรคสาม (2) (ค) แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หากผู้นั้นกระทำความผิดและได้รับการวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการวินิจฉัยลงโทษให้เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้นั้น
ข้อ 6 คณะกรรมการสัตวแพทยสภาโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตาม มาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สงคราม เหลืองทองคำ นายกสัตวแพทยสภา

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update