กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-3
:: หมวด1 การต่ออายุใบอนุญาต ข้อ 4
:: หมวด2 เงื่อนไขการต่ออายุ ข้อ 5-7
:: หมวด3 การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ข้อ 8-10
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
:: ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 (4) (ญ) และ มาตรา 31 และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม มาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออก ข้อบังคับ ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
"ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการสัตวแพทยสภา
"ใบอนุญาต" หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
top

:: หมวด 1 การต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 4 ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อเลขาธิการอย่างน้อยภายใน 60 วันก่อนหมดอายุที่สำนักงานสัตวแพทยสภาหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ฉบับเดิม
(2) หลักฐานอื่นตามเงื่อนไขการต่ออายุ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภา
(4) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4 x 5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ไม่ใช้รูปสติกเกอร์หรือโพราลอยด์
(5) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง กรณีที่ส่งคำขอทางไปรษณีย์ให้ส่งตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติสั่งจ่ายเลขาธิการสัตวแพทยสภา หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารที่สัตวแพทยสภากำหนด พร้อมแนบสำเนาการฝากเงินมาด้วย
ในกรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรคแรก ให้แสดงหลักฐานและเหตุผลประกอบการพิจารณาของสัตวแพทยสภา
top

:: หมวด 2 เงื่อนไขการต่ออายุ
ข้อ 5 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งต้องมีหลักฐานแสดงถึง การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ตามหลักเกณฑ์ที่สัตวแพทยสภากำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ภายในเวลา 5 ปี ประกอบการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 6 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองต้องมีหลักฐานผ่านการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองประกอบการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 7 ข้อบังคับใน ข้อ 5 และ 6 ให้ใช้บังคับสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุภายหลังวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550
top

:: หมวด 3 การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 8 ให้เลขาธิการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้เมื่อตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
การต่ออายุใบอนุญาตให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดใน ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 โดยประทับคำว่า "ต่ออายุ" ด้วยหมึกสีแดง และลงลายมือชื่อเลขาธิการและนายกสัตวแพทยสภา
สำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสอง ในสาขาอายุรกรรมหรือศัลยกรรมหรือสูติกรรมตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 2505 ให้ประทับคำว่า "สาขาอายุรกรรม" หรือ "สาขาศัลยกรรม" หรือ "สาขาสูติกรรม" ตามที่ได้รับอนุญาตด้วยหมึกสีแดง ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสอง (ข) ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความชำนาญทุกราย โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความชำนาญและภาคปฏิบัติในสาขาที่ได้รับใบอนุญาตนั้น
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นับต่อจากวันหมดอายุของใบอนุญาตฉบับเดิม เป็นต้นไป
ข้อ 9 เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต่อไป ได้จนกว่าสัตวแพทยสภามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต โดยแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้นั้นทราบ
ข้อ 10 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สงคราม เหลืองทองคำ นายกสัตวแพทยสภา

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update