กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
:: ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 (4) (ซ) และ มาตรา 33 และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม มาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออก ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเฉพาะ
(1) ผู้ประสงค์สมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในต่างประเทศ ที่สัตวแพทยสภารับรองและได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศที่ตนได้รับปริญญา เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยอาจไม่ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผู้นั้นได้รับปริญญาก็ได้
(2) ผู้ประสงค์สมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ที่ได้รับปริญญาสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง
ข้อ 4 ให้สัตวแพทยสภาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้ รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ การสอบ การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่ และดำเนินการจัดสอบ รวบรวมผลการสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
ข้อ 5 การสอบความรู้ผู้สมัครสอบเพื่อนำผลการสอบไปขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้
(1) สอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบภาษาไทย ในหมวดความรู้พรีคลินิกและคลินิกทางสัตวแพทย์ ตามระเบียบที่สัตวแพทยสภากำหนด
(2) สอบสัมภาษณ์และทักษะในการปฏิบัติ
ข้อ 6 การสอบความรู้ผู้สมัครสอบเพื่อขอนำผลการสอบไปขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นสอง ให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติตามระเบียบที่สัตวแพทยสภากำหนด
ข้อ 7 คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเป็นผู้พิจารณาผลการสอบและประกาศผลการสอบผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สงคราม เหลืองทองคำ นายกสัตวแพทยสภา

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update