กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
:: ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 (4) (ญ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม มาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 39 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออก ข้อบังคับ ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบังคับให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
(2) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง
ข้อ 4 ให้ใช้แบบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้โดยมีตราสัญลักษณ์สัตวแพทยสภาเป็นพื้นหลัง ดังนี้
(1) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ให้ใช้สีฟ้า
(2) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ให้ใช้สีขาว โดยระบุข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองไว้ด้านหลังใบอนุญาต


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สงคราม เหลืองทองคำ นายกสัตวแพทยสภา

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update