กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง
:: ว่าด้วยการให้บริการในเชิงธุรกิจ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้บริการในเชิงธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้บริการในเชิงธุรกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 13 แห่งข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้บริการในเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 13 ในกรณีจะต้องดำเนินการส่งมอบสินค้าแก่ผู้ซื้อก่อนที่จะได้รับชำระค่าขายสินค้าก็ให้สามารถทำได้ โดยผู้ซื้อต้องจัดให้ธนาคารในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายในประเทศ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ เป็นผู้ค้ำประกันเต็มวงเงินราคาสินค้านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้ซื้อเป็นส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น สถานทูต สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ และวัดในทุกศาสนาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลจะไม่จัดให้มีการค้ำประกันดังกล่าวก็ได้
สำหรับผู้ซื้อที่เป็นเอกชนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ให้ผู้มีอำนาจตาม ข้อ 12 พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการไปก่อนได้ แล้วเรียกเก็บเงินหรือเรียกหลักประกันธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายในประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ ทันทีในโอกาสแรก ทั้งนี้ ไม่เกิน 5 วันทำการ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ยงยุทธ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

*หมายเหตุ : เหตุผลในการวางข้อบังคับฉบับนี้ คือ เป็นการกำหนดข้อยกเว้น ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นเอกชน ในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนให้ กฟน. ดำเนินการให้บริการไปก่อนได้แล้วเรียกเก็บเงินหรือเรียกหลักประกันธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายในประเทศ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ จึงจำเป็นต้องวางข้อบังคับนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update