กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
:: ว่าด้วยการจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

เพื่อให้การจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยการจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
"บุคลากร" หมายความว่า บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
"โครงการ" หมายความว่า โครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ หรือโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
"หัวหน้าโครงการ" หมายความว่า หัวหน้าโครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์หรือหัวหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
"ผู้รับทุน" หมายความว่า ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าของโครงการและให้หมายความรวมถึงการร่วมทุนระหว่างส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการศึกษาที่ขอรับทุนกับนิติบุคคลอื่นเข้าร่วมกันด้วย
ข้อ 5 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากสำนักงานต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับขอบเขตงานวิจัย ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงาน ได้แก่ นักวิจัยของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการค้าด้านการเกษตรที่เป็นนิติบุคคล
ข้อ 7 ในกรณีของผู้ประกอบการค้าด้านการเกษตรต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะร่วมทุนในโครงการกับสำนักงานในลักษณะใด เช่น การร่วมลงทุนเป็นตัวเงินการจัดหาวัตถุดิบให้ทดลอง การจัดหาแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงกับนักวิจัยในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษา
ข้อ 8 หัวหน้าโครงการที่ขอรับทุนต้องส่งข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดทั้งกรณี หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการค้าด้านการเกษตรที่เป็นนิติบุคคล
ข้อ 9 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษาที่ขอรับทุนต้องยื่นข้อเสนอโครงการให้สำนักงานพิจารณา ตามแบบข้อเสนอโครงการ ฉบับสังเขป (ภาคผนวก 1) หรือแบบข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (ภาคผนวก 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับกรอบแนวทางการสนับสนุนของสำนักงาน รายละเอียดและความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษาที่ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบข้อเสนอโครงการฉบับสังเขป และข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษาที่ขอรับทุนต้องยื่นแบบข้อเสนอโครงการฉบับเต็มให้สำนักงาน เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
ข้อ 10 การใช้จ่ายเงินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) บรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update