กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
:: ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาพัฒนาการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

เพื่อให้การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า " ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยการให้ทุนศึกษาพัฒนาการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
"บุคลากร" หมายความว่า บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
"โครงการ" หมายความว่า โครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ หรือโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
"หัวหน้าโครงการ" หมายความว่า หัวหน้าโครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ หรือหัวหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
"สถาบันการศึกษา" หมายความว่า สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
"ผู้รับทุน" หมายความว่า ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าของโครงการและให้หมายความรวมถึงการร่วมทุนระหว่างส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการศึกษาที่ขอรับทุนกับนิติบุคคลอื่นเข้าร่วมกันด้วย
"ผู้รับทุนการศึกษา" หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพื่อศึกษาทางด้านงานวิจัยการเกษตร หรือเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
"ตรวจสอบ" หมายความว่า การตรวจสอบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการพัสดุของโครงการ
ข้อ 5 สำนักงานมีวัตถุประสงค์ให้การส่งเสริม สนับสนุนโครงการแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่
(1) โครงการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์
(2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
ข้อ 6 โครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ ต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยขอบเขตงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน พ.ศ. 2546 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
ข้อ 7 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่
(1) ทุนฝึกอบรมที่กำหนดให้เป็นหลักสูตรเฉพาะและมีกลุ่มนักวิจัยเป้าหมายที่ชัดเจนโดยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือสถาบันวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้น เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
(2) ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และต้องสอดคล้องกับขอบเขตงานวิจัยทางด้านการเกษตรตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 8 ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือรายรับอื่นใดที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือปิดโครงการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทุนต้องส่งมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือรายรับอื่นใดที่เกิดจากโครงการให้แก่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรในทันทีที่ได้รับคำบอกกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ข้อ 9 คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณายกเลิกโครงการหรือปิดโครงการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนขอระงับการรับทุนตามโครงการ
(2) ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
(3) คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลการปฏิบัติงานของโครงการไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และ/หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ
ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งอื่นใดในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) บรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update