กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
:: ว่าด้วยขอบเขตงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยขอบเขตงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ 4 กำหนดสาขางานวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่จะขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ไว้ 3 สาขา ดังนี้
(1) สาขาวิจัยด้านการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
(2) สาขาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
(3) สาขาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร
ข้อ 5 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จะให้การสนับสนุนงานวิจัยการเกษตรแต่ละชุดโครงการและ/หรือโครงการที่มีลักษณะดังนี้
(1) เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งคณะกรรมการได้ประกาศให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
(2) เป็นงานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก รวมทั้งงานวิจัยทดแทนการนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญ
(3) เป็นงานวิจัยที่พัฒนาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถประยุกต์นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ในระยะสั้น และมีศักยภาพที่จะขยายผลให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยอื่นๆ และไม่เน้นงานวิจัยด้านการตลาด ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านนโยบาย แต่ให้ถือเป็นส่วนประกอบได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเท่านั้น
ข้อ 6 ข้อเสนอโครงการต้องระบุมาตรการให้ผลตอบแทนและวิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านการเงิน ต่อสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เท่าที่จะสามารถทำได้
ลักษณะของผลตอบแทน
(1) สิทธิบัตรเป็นของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(2) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ
(3) รายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างงานวิจัยและต่อเนื่องจากผลของการวิจัยนั้น
นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในด้านต่างๆ รวมทั้ง การตลาดเพื่อให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้รับค่าตอบแทนตามที่พึงควรจะได้
ในกรณีที่โครงการไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือได้รับผลสำเร็จไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้โดยเหตุผลในด้านวิชาการหรือการตลาด สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจะขอรับค่าตอบแทนในส่วนที่ได้รับจริงเท่านั้น


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) บรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update