กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 บททั่วไป ข้อ 5-7
:: หมวด2 การดำเนินงาน ข้อ 8-11
:: หมวด3 การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 12-13
:: หมวด4 การจัดสรรผลประโยชน์อื่นๆ อันเกิดจากผลงานวิจัย ข้อ 14-17
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
:: ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-17


:: บทนิยาม
เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย เป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีแนวทางที่ชัดเจนอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรในการทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาเกษตรและก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า " ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
"คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาปกป้องสิทธิ และการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัยตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ที่ 11/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปกป้องสิทธิและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
"ผู้ให้ทุน" หมายความว่า สำนักงาน และหมายความรวมถึงหน่วยงานอื่น
"ทรัพย์สินทางปัญญา" หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
"ผลงานการประดิษฐ์คิดค้น" หมายความว่า ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือสังคมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และพาณิชยกรรม
"ผลประโยชน์" หมายความว่า ค่าตอบแทน สิทธิ และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งเกิดจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
"หน่วยงานอื่น" หมายความว่า นิติบุคคล ภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่รวมถึงสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
"วิจัยการเกษตร" หมายความว่า การค้นคว้า ทดลอง สำรวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ และกระบวนการต่างๆ อันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตลอดจนการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาผลการวิจัยให้ได้คุณประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนและเกษตรกร ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยซึ่งคณะกรรมการกำหนด
ข้อ 4 ให้ผู้อำนวยการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 5 สำนักงานเป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้ทุน เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย หรือลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้น
ข้อ 6 หากผลงานใดมีการดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นๆ ให้ผู้สร้างสรรค์มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์สำหรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น
ข้อ 7 การพิจารณาการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย ตาม ข้อ 13 และ 15 ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาตามข้อบังคับนี้และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
top

:: หมวด 2 การดำเนินงาน
ข้อ 8 ให้สำนักงานดำเนินการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งจัดสรรสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน
ข้อ 9 ให้สำนักงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการดำเนินการขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ 10 ให้สำนักงานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนอายุความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ เช่น อายุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรืออายุความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นๆ รวมทั้งกรณีที่มีพันธะร่วมกับภาคเอกชนที่ร่วมทุนตามบันทึกข้อตกลง
ข้อ 11 สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการปกป้องรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
top

:: หมวด 3 การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 12 กรณีเกิดผลประโยชน์ขึ้นในรูปแบบใดก็ตามจากทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานการประดิษฐ์คิดค้นดังกล่าวให้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะมีการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้น ดังนี้
(1) เงินทุนในการดำเนินการวิจัยหรือประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ภาคเอกชน และ/หรือหน่วยงานความร่วมมืออื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การแก้ไขเพิ่มเติม การจดทะเบียนการชำระค่าธรรมเนียมรายปี การต่ออายุการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการคุ้มครองหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและค่าใช้จ่ายในการเจรจาหรือดำเนินการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนจากการใช้หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
(4) ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(5) ดอกเบี้ยของเงินทุนดำเนินการวิจัยที่สำนักงานให้ กับโครงการในอัตราเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดของเงินฝากที่สำนักงานได้รับจากธนาคารรัฐบาล
ข้อ 13 การจัดสรรผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ให้ดำเนินการโดยมติของคณะกรรมการเป็นกรณีๆ ไปและดำเนินการหลังหักค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 12 แล้ว และหากไม่มีการตกลงเป็นอื่นให้แบ่งปันผลประโยชน์เป็นสัดส่วนดังนี้
(1) ผู้ดำเนินการวิจัย ได้แก่ คณะหรือบุคคลผู้ริเริ่มทำการวิจัย หรือทำการคิดค้นและค้นคิดนวัตกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์ ได้รับผลประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 30
(2) ผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการวิจัย ได้รับประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 20 โดยแบ่งสัดส่วนตามความรับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยของหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป
top

:: หมวด 4 การจัดสรรผลประโยชน์อื่นๆ อันเกิดจากผลงานวิจัย
ข้อ 14 กรณีเกิดผลประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดใน ข้อ 12 ไม่ว่าจะอยู่ในรูปผลผลิต และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือแบบใดก็ตามจากโครงการวิจัยดังกล่าวให้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะมีการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลผลิตและ/หรือผลิตภัณฑ์นั้น ดังนี้
(1) เงินทุนในการดำเนินการวิจัยหรือประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ภาคเอกชน และ/หรือหน่วยงานความร่วมมืออื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลการวิจัยเบื้องต้นและการศึกษาด้านการตลาด
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จำเป็นต่อการดำเนินการวิจัย
(4) ดอกเบี้ยของทุนดำเนินการวิจัยที่สำนักงานให้กับโครงการในอัตราเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด ของสำนักงานที่ได้รับจากธนาคารรัฐบาล
ข้อ 15 การจัดสรรผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเกิดจากผลผลิต และ/หรือผลิตภัณฑ์หรือการมอบให้หน่วยงาน ภาคเอกชน หรือ กลุ่ม/คณะบุคคล ไปผลิตเป็นผลผลิตและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ จากโครงการวิจัยดังกล่าว ให้ดำเนินการโดยมติของคณะกรรมการเป็นกรณีๆ ไปและดำเนินการหลังหักค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 14 แล้ว และหากไม่มีการตกลงเป็นอื่นให้แบ่งปันผลประโยชน์เป็นสัดส่วนดังนี้
(1) ผู้ดำเนินการวิจัย ได้แก่ คณะหรือบุคคลผู้ทำการวิจัย หรือทำการสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ได้รับผลประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 30
(2) ผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานวิจัยหรือทำการสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของคณะเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการวิจัย ได้รับประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 20 โดยแบ่งสัดส่วนตามความรับผิดชอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยของหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป
ข้อ 16 เงินทุนและเงินรายได้ในส่วนของสำนักงานซึ่งเกิดจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาผลผลิต และ/ผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ตาม ข้อ 13 และ ข้อ 15 สำนักงานจะต้องนำฝากธนาคารของรัฐ หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ 17 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ซึ่งมิได้กำหนดไว้ ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร วินิจฉัยชี้ขาด และมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรหากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาด โดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) บรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

top 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update