กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับประธานศาลฎีกา
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 ของข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 บัตรเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้และบัตรทุกบัตรต้องมีลายมือชื่อของข้าราชการตุลาการคนหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นบุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้ง โดยความยินยอมของข้าราชการตุลาการผู้นั้นและรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนหนึ่ง กำกับไว้เป็นหลักฐาน"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (1) (ก) ของ ข้อ 14 ของข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"(1) ในกรณีการเลือกตามวาระ
"(ก) บัตรที่มิใช่บัตรฉบับที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมส่งไปให้หรือบัตรที่ไม่มีลายมือชื่อตาม ข้อ 7 กำกับเป็นหลักฐาน"


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ประธานศาลฏีกา บัตรเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update