กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
:: ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-5

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์การวัดผลการศึกษา ในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 และโดยมติสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 20 แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
20.1 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน ง+(D+) หรือ ง (D) ในรายวิชาที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติอื่น ให้มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกได้ การลงทะเบียนเรียนที่กล่าวนี้ เรียกว่า การเรียนเน้น
20.2 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค (C) ขึ้นไป หรือได้ พ.จ. (S) ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ำอีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา คณบดี หรือผู้อำนวยการ
20.3 รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) หากเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับคะแนนตามที่ หลักสูตรกำหนดไว้
ถ้ารายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนนตามวรรคแรก เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมีการลงทะเบียนเรียน รายวิชาซ้ำหรือแทนกันแล้ว ให้นับหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียวในการคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
20.4 การนับหน่วยกิตที่ได้ หรือผ่านรวมตลอดหลักสูตรให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ง (D) ขึ้นไป หรือได้คะแนน พ.จ. (S) เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดซ้ำหรือแทนกัน ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนดีที่สุดเพียงครั้งเดียว"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 22 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเนื่องจากผลการศึกษา
22.1 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจำนวนหน่วยกิต ดังนี้
22.1.1 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต
22.1.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 60 หน่วยกิตขึ้นไป
22.2 กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบจำนวนหน่วยกิตสะสม ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ภายในกำหนดระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร
22.3 นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใดๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปเป็นโมฆะ และไม่มีผลใดๆ"
ข้อ 5 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2547 ให้บังคับตาม ข้อ 20 และ ข้อ 22 แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 โดยอนุโลมจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update