กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง
:: ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 23 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 14 แห่งข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 14 หลักประกันการใช้ไฟฟ้ามี 5 ประการ คือ
(1) เงินสด
(2) พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ออกให้แก่ผู้ประกอบภารธุระอุตสาหกรรม ตาม มาตรา 3 และไม่ถูกจำกัดโดย มาตรา 11 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายในประเทศ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ
หนังสือค้ำประกันตาม (3) (4) และ (5) ให้ใช้ตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ยงยุทธ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

*หมายเหตุ : เหตุผลในการวางข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า สามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายในประเทศมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ได้เช่นเดียวกับหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ จึงจำเป็นต้องวางข้อบังคับนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update