กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
:: ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ภาคสมทบพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-5

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์การวัดผลการศึกษา ในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ภาคสมทบพิเศษ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 และโดยมติสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 จึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ภาคสมทบพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ภาคสมทบพิเศษ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6.4 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษาใดครบสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตรแล้ว (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) นักศึกษาผู้ใดมีผลการศึกษาที่ยังไม่เพียงพอจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญาตามข้อบังคับนี้ นักศึกษาผู้นั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ภาคสมทบพิเศษ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 15 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเนื่องจากผลการศึกษา
15.1 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจำนวนหน่วยกิต ดังนี้
15.1.1 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต
15.1.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 60 หน่วยกิตขึ้นไป
15.2 กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบจำนวนหน่วยกิตสะสม ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ภายในกำหนดระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร
15.3 นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใดๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปเป็นโมฆะ และไม่มีผลใดๆ"
ข้อ 5 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2547 ให้บังคับตาม ข้อ 15 แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ภาคสมทบพิเศษ พ.ศ. 2545 โดยอนุโลมจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update