กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสภาการพยาบาล
:: ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-17

เพื่อให้การดำเนินการในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ ซึ่งจะได้รับหน่วยคะแนนเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 (3) (ค) (ฐ) มาตรา 28 และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
"การศึกษาต่อเนื่อง" หมายความว่า การศึกษา และหรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ
"หน่วยคะแนน" หมายความว่า จำนวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องซึ่งตีค่าเป็นหน่วยคะแนนหรือเครดิตตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ข้อ 4 ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องขึ้นในสภาการพยาบาล มีชื่อว่า "ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์" มีชื่อย่อว่า "ศ.น.พย. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Center For Continuing Nursing Education" มีชื่อย่อว่า CCNE
ข้อ 5 เครื่องหมายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์มีลักษณะ ดังนี้
ข้อ 6 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ 7 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
7.1 เป็นศูนย์ในการจัดการการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล
7.2 กำหนดมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
7.3 รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
7.4 ตรวจสอบ และรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
7.5 กำหนดหน่วยคะแนนและรหัสหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
7.6 จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
7.7 ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
7.8 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
7.9 เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
7.10 ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.11 รายงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการพยาบาล
7.12 เรื่องอื่นๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย
ข้อ 8 องค์กร หรือหน่วยงานที่จะทำหน้าที่เป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่อง และได้รับหน่วยคะแนนซึ่งจะนำไปเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องยื่นคำขอเพื่อรับรองสถาบัน และรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ก่อน
สถาบัน หลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์แล้ว สามารถดำเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์กำหนด แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ ศ.น.พย. ให้การรับรอง และหากสถาบันใดประสงค์จะจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่อไป จะต้องขอรับรองเป็นสถาบัน เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องใหม่และยื่นขอรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องใหม่ ตามวรรคหนึ่งภายใน 60 วันก่อนวันที่ครบกำหนดการรับรองครั้งก่อนแล้วแต่กรณี
คุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง และการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการกำหนดหน่วยคะแนนให้เป็นไปตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด
ข้อ 9 ให้สภาการพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำกับนโยบายการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 10 ให้สภาการพยาบาลแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์หนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ข้อ 11 ผู้อำนวยการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
11.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
11.2 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
11.3 สามารถปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ได้เต็มเวลา
ข้อ 12 ผู้อำนวยการอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ 13 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อำนวยการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
13.1 ตาย
13.2 ลาออก
13.3 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
ในกรณีที่ผู้อำนวยการต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระตาม ข้อ 12 หรือพ้นตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตาม ข้อ 11 แทนได้ตามวาระของผู้ที่ตนแทนเหลืออยู่
ข้อ 14 ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ และนโยบายของสภาการพยาบาล
14.2 รับผิดชอบด้านบริหารงานทั่วไปของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
14.3 เสนอรายงานประจำปีของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ต่อสภาการพยาบาล
14.4 อื่นๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย
ข้อ 15 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบัน และการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
15.1 การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งละ 3,000-5,000 บาท
15.2 การรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องครั้งละ 500-5,000 บาท
ข้อ 16 สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใดที่สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองแล้ว หากประสงค์จะทำหน้าที่เป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องด้วย ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอเพื่อรับรองสถาบันตาม ข้อ 8 แต่ต้องยื่นขออนุมัติเป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องและให้มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตามที่สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองสถาบันดังกล่าวไว้แล้ว
ข้อ 17 การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตรและ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สภาการพยาบาลได้พิจารณาและอนุมัติก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อบังคับนี้ และให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีก 90 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update