กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก
:: ว่าด้วยการเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 สภาทหารผ่านศึกจึงกำหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 103.2.3 แห่งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2532 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ สภาทหารผ่านศึกว่าด้วยการเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"103.2.3 การขอจำหน่ายทรัพย์สินขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ไม่ต้องมีผู้รับผิดชดใช้ ถ้าทรัพย์สินนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกินห้าแสนบาทให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติถ้าทรัพย์สินนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกินห้าแสนบาทให้อยู่ในอำนาจของสภาทหารผ่านศึก หรือผู้ที่สภาทหารผ่านศึกมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่สภาทหารผ่านศึกมอบหมายได้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปแล้ว ให้รายงานสภาทหารผ่านศึกทราบ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกสภาทหารผ่านศึก

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 จึงจำเป็นต้องกำหนดข้อบังคับนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update