กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก
:: ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 สภาทหารผ่านศึกจึงกำหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 22.1.9 แห่งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"22.1.9 จ่ายเงินเชิดชูเกียรติ"
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น 22.1.10 แห่งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ พ.ศ. 2522
"22.1.10 สวัสดิการอื่นๆ"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน 22.10 แห่งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"22.10 ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญให้ได้รับเงินเชิดชูเกียรติ เดือนละ 5,000 บาท
เงินเชิดชูเกียรติจำนวนนี้ ห้ามนำไปผูกพันเพื่อหักชำระหนี้สินประเภทใดๆ ทั้งสิ้น
เงินเชิดชูเกียรติเดือนสุดท้าย เมื่อผู้ได้รับถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเต็มเดือนสำหรับเดือนนั้น"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น 22.11 แห่งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ พ.ศ. 2522
"22.11 การสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ แนะนำแก้ไขปัญหาในการครองชีพและปัญหาครอบครัวตลอดจนปัญหาอื่นๆ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาทหารผ่านศึก

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับ คือ โดยที่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และตอบแทนความกล้าหาญ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update