กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีผลในทางที่เป็นคุณแก่ผู้รับบริการซึ่งได้รับความเสียหายในช่วงระหว่างวันที่พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 (7) และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2546 หรือทายาทของบุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ต้องยื่นคำร้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย
ข้อ 4 ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update