กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
:: ฉบับที่ 61
:: ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบินค่าธรรมเนียม ในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ข้อที่ 1-5


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 (2) และ มาตรา 56 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการบินพลเรือนโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกข้อบังคับกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 59 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2545
(2) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 60 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2546
ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบินตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
(ก) สำหรับสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสมุย และสนามบินสุโขทัย ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
(ข) สำหรับสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางอากาศและสนามบินอื่นๆ ครั้งละไม่เกิน 400 บาท
(2) เพื่อเดินทางภายในประเทศ
(ก) สำหรับสนามบินสมุยและสนามบินสุโขทัย ครั้งละไม่เกิน 400 บาท
(ข) สำหรับสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางอากาศ สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสนามบินอื่นๆ ครั้งละไม่เกิน 50 บาท
ข้อ 3 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานตามมวลวิ่งขึ้นสูงสุดที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานนั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้ เว้นแต่อากาศยานที่ใช้สนามบินตาม (2) ถึง (6) เป็นที่ขึ้นลงเพื่อทำการบินภายในประเทศให้คิดไม่เกินกึ่งหนึ่ง
(1) สำหรับสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางอากาศ
(ก) 50 เมตริกตันแรก เมตริกตันละไม่เกิน 85 บาท
(ข) ส่วนที่เกิน 50 เมตริกตัน แต่ไม่เกิน 100 เมตริกตัน เมตริกตันละไม่เกิน 95 บาท
(ค) ส่วนที่เกิน 100 เมตริกตัน เมตริกตันละไม่เกิน 105 บาท
(2) สำหรับสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(ก) 10 เมตริกตันแรก ครั้งละไม่เกิน 850 บาท
(ข) ส่วนที่เกิน 10 เมตริกตัน แต่ไม่เกิน 50 เมตริกตัน เมตริกตันละไม่เกิน 100 บาท
(ค) ส่วนที่เกิน 50 เมตริกตันแต่ไม่เกิน 100 เมตริกตัน เมตริกตันละไม่เกิน 115 บาท
(ง) ส่วนที่เกิน 100 เมตริกตัน เมตริกตันละไม่เกิน 130 บาท
(3) สำหรับสนามบินสมุยสนามบินสุโขทัย และที่ขึ้นลงชั่วคราวตราด เมตริกตันละไม่เกิน 100 บาท
(4) สำหรับสนามบินโคกกระเทียม (จังหวัดลพบุรี) สนามบินโคราช สนามบินตาคลี สนามบินนานาชาติระยอง - อู่ตะเภา และสนามบินประจวบคีรีขันธ์ ให้คิดไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้สำหรับสนามบินตาม (1) เว้นแต่อากาศยานขนส่งสินค้าที่ขนผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศ ณ สนามบินนานาชาติระยอง - อู่ตะเภา ให้คิดไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้
(5) สำหรับสนามบินชะเอียน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) สนามบินนครสวรรค์และสนามบินสงขลา ให้คิดไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้สำหรับสนามบินตาม (1)
(6) สำหรับสนามบินอื่นๆ และที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ให้คิดไม่เกินหนึ่งในสี่ของอัตราที่กำหนดไว้สำหรับสนามบินตาม (1)
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าธรรมเนียมตามข้อนี้ เศษของหนึ่งเมตริกตันให้คิดเป็นหนึ่งเมตริกตัน
ในกรณีที่มีการขึ้นลงเนื่องในงานเทศกาลหรือเพื่อการฝึกบิน ณ สนามบินแห่งใดนอกจากสนามบินตาม (2) ให้คิดค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้
ข้อ 4 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยานตามมวลวิ่งขึ้นสูงสุดที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานนั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้ เว้นแต่อากาศยานที่ทำการบินภายในประเทศให้คิดไม่เกินกึ่งหนึ่ง และอากาศยานส่วนบุคคลที่ใช้สนามบินตาม (2) และสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางอากาศ ให้คิดไม่เกินหนึ่งในสี่ของอัตราที่กำหนดไว้สำหรับสนามบินนั้นๆ
(1) สำหรับสนามบินสมุยสนามบินสุโขทัย และที่ขึ้นลงชั่วคราวตราด เมตริกตันละ/วันละไม่เกิน 100 บาท
(2) สำหรับสนามบินโคราช สนามบินชะเอียน(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
(ก) 5 เมตริกตันแรก วันละไม่เกิน 400 บาท
(ข) ส่วนที่เกิน 5 เมตริกตันแต่ไม่เกิน 15 เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไม่เกิน 10 บาท
(ค) ส่วนที่เกิน 15 เมตริกตันแต่ไม่เกิน 35 เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไม่เกิน 6 บาท
(ง) ส่วนที่เกิน 35 เมตริกตันแต่ไม่เกิน 50 เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไม่เกิน 2 บาท
(จ) ส่วนที่เกิน 50 เมตริกตันแต่ไม่เกิน 100 เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไม่เกิน 10 บาท
(ฉ) ส่วนที่เกิน 100 เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไม่เกิน 5 บาท
(3) สำหรับสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางอากาศสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินอื่นๆ และที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
(ก) 50 เมตริกตันแรก วันละไม่เกิน 650 บาท
(ข) ส่วนที่เกิน 50 เมตริกตันแต่ไม่เกิน 100 เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไม่เกิน 10 บาท
(ค) ส่วนที่เกิน 100 เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไม่เกิน 5 บาท
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าธรรมเนียมตามข้อนี้ เศษของหนึ่งเมตริกตันให้คิดเป็นหนึ่งเมตริกตัน และหนึ่งวันเท่ากับ 24 ชั่วโมง เศษของวันให้คิดเป็นหนึ่งวันยกเว้นวันแรกเศษของวันถ้าเกินสามชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งวัน
ข้อ 5[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update