กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบกับ ข้อ 130 แห่งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 สภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใชับังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 83 แห่งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 83 ให้มีคณะกรรมการสามัญประจำสภาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
(2) คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
(3) คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
(4) คณะกรรมการการสาธารณสุข
(5) คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
(6) คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ
(7) คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
(8) คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(9) คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
(10) คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน้ำ
(11) คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
หากมีความจำเป็น จะตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาคณะอื่นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ สมาชิกคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการสามัญประจำสภาได้ไม่เกินสองคณะ
ให้สภาเลือกตั้งคณะกรรมการตาม (1) ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก"
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการสามัญประจำสภาที่มีอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ทันที ยกเว้นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และให้สภาเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาตาม ข้อ 83 แห่งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับนี้ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชักช้า
คณะกรรมการที่สภาเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ข้อ 5 ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบังคับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สามารถ มะลูลีม ประธานสภากรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร ตาม ข้อ 83 แห่งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 ยังไม่สอดคล้องกับกิจการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร สมควรปรับปรุงคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราข้อบังคับการประชุมสภานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update